Early childhood teacher education

Barnehagelærer med barnehagebarn

Forskning viser at barnehageårene er avgjørende for barns språk. Forskningsprosjektet vil utforske hvordan førskolelærerutdanningen forbereder førskolelærere på å støtte barns språktilegnelse og tidlige litterasitet.


Forskningsprosjektets fulle navn er Early childhood teacher education: students’ knowledge and understandings of early literacy - their conceptions of learning (ECTE).

Bakgrunnen for prosjektet er at 24 prosent av jentene og 28 prosent av guttene ikke kan lese tilstrekkelig til å tilegne seg et yrke eller ta høyere utdanning. Forskning viser at barnehageårene er avgjørende for barns språktilegnelse og tidlige litterasitet. Barn som starter på skolen med dårlig språkkunnskap vil ligge bak sine klassekamerater i lesing og skriving og i de fleste skolefag.

Prosjektets mål er å undersøke hvilke oppfatninger førskolelærerstudenter i slutten av tredje studieår har av barns tidlige litterasitet og om, eventuelt hvordan deres læringsbaner utvikles og endres på dette området. Vi vil utforske teoretisk og praktisk kunnskap om hvordan førskolelærerutdanningen forbereder førskolelærere på å støtte barns språklige læring, og om oppfatningene av kunnskapene på feltet endrer seg i løpet av de to første årene førskolelærere er i jobb. Prosjektet vil delvis være et komparativt studie mellom Norge og Sverige.

Prosjektets fem faser

Fase 1: Dokumentanalyse av fagplaner i pedagogikk og norsk, knyttet til temaene læring, utvikling og barns språkutvikling/ -tilegnelse. Sammenheng mellom innhold i planer, mål og pensum blir blant annet undersøkt. Prosjektanalysene skal foregå i 2012.

Fase 2: På bakgrunn av de preliminære dokumentanalysene er det utviklet en survey som er sendt til alle førskolelærerstudenter i april – mai 2012. Spørreundersøkelsen skal studere hvilke oppfatninger studentene har om barns læring og språktilegnelse, men også trekke inn andre områder som lek, pedagogisk ledelse, omsorg, mm for å sette oppfatninger om kunnskapsområder i sammenheng. Vi skal videre se på sammenhengene mellom studentenes oppfatninger og hva fagplanene deres sier om mål og innhold, samt hva som vektlegges i pensumlistene. Surveyen vil bygges opp rundt tre kunnskapstyper for pedagogisk arbeid: vite at, vite hva og vite hvordan (Borko, 2004). Vi skal ha en komparativ studie mellom Norge og Sverige, studentene svarer på samme spørreundersøkelse og fagplaner analyseres med samme tilnærming.

Fase 3: Studenter ved en av de deltakende høgskolene i Norge, samt Universitetet i Gøteborg, skal intervjue sine faglærere og praksislærere med et strukturert intervju. Formålet med dette er å samle inn et større materiale om hvilke oppfatninger praksislærere og faglærere i norsk og pedagogikk har om arbeid med tidlig litterasitet. Dette delprosjektet skal også bidra til å engasjere studenter i forskningsvirksomhet.

I denne fasen vil vi starte en kvalitativ studie med noen utvalgte deltakere fra surveyen. Studentene ved fire av de deltakende høyskolene i Norge + Universitetet i Gøteborg skal følges de to første årene i yrket. Analysene av surveyen vil legge grunnlag for hva vi vil fokusere på. Vi skal video-observere førskolelærere etter at de har vært i jobb i sirka et halvt år, og observasjonene skal fokusere på arbeid med barns språk. Observasjonene skal suppleres med intervju. En doktorgradsstipendiat skal blant annet delta i denne fasen.

Fase 4: Her vil vi intervjue faglærere ved fire av de deltakende høyskolene i Norge, samt ved Universitetet i Gøteborg.

Fase 5: En samlende fase med analyser, utskriving og sammenfatninger.

Bakgrunnsdokumenter

Litteratur:

Borko, H. (2004). Professional Development and Teacher Learning: Mapping the Terrain. Educational Researcher, 33(8), 3-15. doi: 10.3102/0013189x033008003

Ellis, V. (2007). Subject Knowledge and Teacher Education: Subject Knowledge and Teacher Education. New York: Continuum.

Prosjektleder

Deltakere/medarbeidere

  • Professor Jens Grøgaard, USN
  • Professor Sonja Sheridan fra Universitetet i Gøteborg
  • Stipendiat Sigrun Slettner, USN
  • Førstelektor Bente Vatne, Høgskulen i Volda,
  • Høgskolelektor/ stipendiat Sigrunn Tvedten, USN/NTNU