Forskergruppe for oppvekst og utdanning

oppvekst og utdanning logo

Forskergruppen søker å utvikle kunnskap om barn og unges levekår og oppvekst. Målet for forskningen er regionens oppvekstsvilkår i bred forstand, med arenaene barnehage, skole og velferdsstaten, i tillegg til unges egne uformelle treffsteder. Med en tverrfaglig innfallsvinkel ønsker vi å utvikle en helhetlig forståelse om både de individuelle og strukturelle perspektivene som påvirker barn og unges oppvekst og utdanning. Gruppen ledes av Inger Kjersti Lindvig og Kathrine Bordevich.


Sosialpodden  Sosialpodden; Hva er en forskergruppe? (trykk på bildet)

I vår region har vi spesifikke utfordringer som gjør at en stor andel ungdom faller utenfor. Ved å generere empirisk kunnskap om barn og unges levevilkår i vår region, mener vi kunnskapsgrunnlaget hos våre regionale samarbeidspartnere vil bli styrket, noe som igjen kan bidra til et bedre offentlig tjenestetilbud nasjonalt. 

Forskningsprosjektene anvender både kvantitative og kvalitative metoder. Mange oppdrag og prosjekter foregår som samskapende aktiviteter på tvers av fagtradisjoner og inkluderer ofte studenter som medforskere. Forskergruppen startet opp i 2013 og siden da har vi hatt mer enn 90 master- og bachelor studenter vært tilknyttet våre prosjekter, og for tiden er ni ph.d.-stipendiater tilknyttet gruppa. Vi arrangerer også egne metode- og analysekurs for forskerne, master- og bachelor studenter og praksisfeltet. 

Forskningsområder

Forskergruppen er faglig forankret både i barnehage-, skole-, helse-, velferd- og sosialsektoren. De forskningsprosjektene som nå pågår er innenfor temaene:

  • Ungdomskultur
  • Marginalisering, sosial klasse og sosial ulikhet hos barn og unge
  • Relasjoner i oppveksten
  • Undervisning, tilpasset opplæring og spesialundervisning
  • Skoleavbrudd 
  • Barnevern 
  • Minoriteter og det flerkulturelle oppvekstmiljøet
  • Kosthold, fysisk aktivitet og psykisk helse
  • Lokalmiljø og fritidstradisjoner
  • Vernepleie 

Våre pågående forsknings- og utviklingsprosjekter

COSI.ed(2021-2024) er et Erasmus+ KA3 (Support for Policy Reform - Social Inclusion) prosjekt som bygger på MaCE prosjektet, med samarbeidspartnere fra Norge (USN), Spania, Polen, Portugal, Danmark (VIA), samt regionale partnere.

Prosjektet er finanisert gjennom Erasmus + KA3 midler. Prosjektleder; Mette Bunting (IPED)

 

Våre stipendiater og deres Ph.d. -prosjekter

 

 

Nylig avsluttede forsknings- og utviklingsprosjekter

 

                   logo

Publikasjoner 

Publikasjoner registrert i Cristin (under oppdateringer, kun påbegynt).

 

 

 

Podkast:

Fra to prosjekter som er knyttet til DIKU og EU - MaCE og COSI.ed; Frafall i skolen; Hvorfor skjer det og hvordan hindre det?

sosialpod

Sosialpoddendrevet av Steinar Vikholt

Gruppas primære tilknytning

Forskergruppa er tverrfaglig og inkluderer forskere fra; USN (fra to fakultet og fire institutt), Telemarksforskning, Korus Sør og regionale/kommunale partnere. Forskerne fra USN er stasjonert ved fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsfag (HIU) ved institutt for pedagogikk (IPED) og institutt for kultur, religion og samfunnsfag (IKRS), samt fakultet for helse- og sosialvitenskap (HS) ved institutt for helse-, sosial- og velferdsfag (IHSV) og institutt for sykepleie- og helsevitenskap (ISH).

Medlemmer av gruppa

IPED - USN

IHSV - USN

IKRS - USN

ISH - USN

Telemarksforskning

Korus Sør

Regionale, kommunale og andre partnere

Regionale samarbeidspartnere

Telemark og Vestfold fylkeskommune, Viken fylkeskommune, Fylkesmannen i Telemark og Vestfold, Fylkesmannen i Viken, samt kommune samarbeid i tilhørende fylker.  

Nasjonalt nettverk

NOVA (OsloMet), UIO, Statistisk sentralbyrå, UiT, FAFO, Forum for studier Sør, Nettverk for praksisstudier internasjonalt for profesjonsutdanningene, Nasjonalt nettverk for ungdomsforskning, Nasjonalt nettverk om skoleavbrudd

Internasjonalt nettverk

Vi samarbeider i flere av våre prosjekter internasjonalt, som Danmark, UK, Polen, Spania, Skottland, Island, India, Tanzania, Ghana, Sør-Afrika og USA.

Nært samarbeid

Forskergruppen har et nært samarbeid med forskergruppene på USN;

 Vold, overgrep og sosiale- og emosjonelle vansker 

Health & Exercise - a Life Course Perspective (HELP)