Kosthold, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn i grunnskolen i Telemark

Hovedmålet med dette prosjektet er å øke kunnskapen om fysisk aktivitet og kostholdsvaner hos barn med ulik sosial bakgrunn i grunnskolen i Telemark. Økt kunnskap kan gi grunnlag for målrettede tiltak som fremmer sunt kosthold og fysisk aktivitet og som kan være med å forebygge overvekt og fedme. Prosjektet er et samarbeid mellom universitetet og Sykehuset i Telemark.


Prosjektet har til nå bestått av tre tverrsnittstudier: på 4. klassetrinn i 2007, på 7. klassetrinn i 2010 og på 10. klassetrinn i 2013. I tillegg til data om kosthold, fysisk aktivitet, inaktivitet, kroppsmasseindeks (KMI) og sosiodemografisk bakgrunn, inneholder studien på 7. og 10. trinn også objektiv registrering av fysisk aktivitet og informasjon om barnas psykiske helse. Det vurderes å gjenta datainnsamlingen for å studere utviklingen videre fra ungdom til unge voksne.

Prosjektet er tilrådd av Regional Etisk Kommité for medisinsk forskningsetikk (REK) og Personvernombudet for forskning, Norges Samfunnsvitenskapelige Datatjeneste (NSD). Det har mottatt støtte i form av driftsmidler fra Folkehelseprogrammet i Telemark og fra Norges Forskningsråd

Publikasjoner hittil:

Publikasjoner i Cristin trykk her

Sluttrapport

Foreløpig sluttrapport; Kosthold og måltidsmønster, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn i grunnskolen i Telemark.

Relevante dokumenter

Kontakt

Inger M Oellingrath - førsteamanuensis, Institutt for sykepleie- og helsevitenskap.