Forskergruppen Utdanning for praksisfellesskap

Banner til forskergruppe-side Utdanning for praksisfellesskap. Viser mennesker i forskjellige situasjoner.

Vi ønsker å forske på og bidra til kvalitetsutvikling i profesjonsutdanningene og utdanningsledelse i barnehage, skole og høyere utdanning


Praksisfellesskap og læringsfellesskap er prosesser som foregår på universiteter og høgskoler, på skoler og i barnehager, mellom barn, elever, studenter og deres lærere, samt mellom kolleger og yrkene vi utdanner til.

I disse fellesskapene vil det til enhver tid være spenninger som er interessante å utforske, det være seg spenninger som er destruktive og/eller konstruktive. Sentralt blir det derfor å undersøke hvordan meningsskaping og vilkår for praksissammenhenger settes i spill i de ulike fellesskapene.

Forskergruppen ser spesielt på ulike former for kunnskap som kreves i profesjonsutøvelsen og praksisfellesskapet på ulike arenaer, for eksempel forholdet mellom erfaringsbaserte og forskningsbaserte kunnskapsformer.

Vi er videre opptatt av sammenheng og koherens mellom hva som læres i utdanningene og hva som er sentral kunnskap i skole, barnehage og høyere utdanning.

Her er oversikt over aktuell forskningstemaer:

 • organisasjonslæring
 • individuelle og kollektive læreprosesser
 • styring og ledelse i utdanningssektoren  
 • undervisningskvalitet
 • profesjonskunnskap og profesjonskvalifisering
 • endrings- og utviklingsprosesser
 • kommunikasjon og samarbeid i praksisfellesskap
 • høgskole/universitetspedagogikk for profesjonsutdanning
 • meningsskaping og sammenheng i utdanningsfelleskap
 •  makt, ideologier, struktur og rammer som premiss for profesjonsutdanninger
 • Arbeidslivsrelevans i høyere utdanning

Pågående forskningsprosjekter

Avsluttede forskningsprosjekter