Velferdstjenester til utsatte grupper

En ung gutt skjult av hettegenseren

Forskningsgruppen har to hovedspor i forskning om velferdstjenester til utsatte grupper. Det ene sporet tar utgangspunkt ”nedenfra” hos brukere og deres samhandling med profesjonsutøvere og velferdssystemet. Det andre sporet tar utgangspunkt i at mangfoldet i utsatte gruppers behov gir samhandlingsutfordringer «ovenfra».


Det ene forskningssporet tar utgangspunkt ”nedenfra” hos brukere og deres samhandling med profesjonsutøvere og velferdssystemet. Tematisk sett vil dette sporet vektlegge Barnevern, omsorg og mangfold, med et spesielt fokus på barn og unge med minoritetsbakgrunn. Det andre forskningssporet tar utgangspunkt i at mangfoldet i utsatte gruppers behov gir samhandlingsutfordringer «ovenfra», med et spesielt fokus på utdanningsbehov, profesjonsidentitet, kompetanse og organisatoriske utfordringer. Tematisk sett vil dette sporet vektlegge Funksjonshemming, utdanning og velferdsstat. Det er glidende overganger mellom sporene og temaene, som forenes i ambisjonen om å utvikle kunnskap som kan styrke velferdstjenester til utsatte grupper.

Forskningsdisipliner

Forskningsgruppen har en tverrfaglig tilnærming fordi aktuelle problemstillinger vil fokusere på flere velferdssektorer i samfunnet, både på kommunalt, regionalt og statlig nivå. Profesjonsfag knyttet til helse- og sosialsektoren vil være dominerende, sammen med fagdisipliner som samfunnsfag, kulturfag, psykologi og pedagogikk. Hovedfokuset i forskningen skal være rettet mot utsatte barn og unge, og mot funksjonshemmedes situasjon.

Pågående forskningsprosjekter

 • Omsorg, forventning og innsats. Bosetting av enslige mindreårige flyktninger i kommunene (prosjektleder: Ketil Eide)
 • Velferdsstat og funksjonshemming (prosjektledere: Hans A. Hauge og Ketil Eide)
 • Samhandling om tjenester for utsatte barn og familier (prosjektleder: Hans A. Hauge)
 • Rekruttering av menn i omsorgsyrker (prosjektleder: Oddvar Hollup)
 • Barnevernets handlingsbetingelser i velferdsstaten (prosjektleder Randi Kroken)

Pågående doktorgradsprosjekter

 1.  En studie av kommunikasjon mellom profesjonsutøvere og enslige mindreårige asylsøkere på omsorgssenter v/stipendiat Irmelin Kjelaas
 2.  Profesjonell praksis og mennesker med nedsatt funksjonsevnes identitetsutvikling v/ stipendiat Eva-Lill Fossli Vassend
 3.  Samhandling mellom profesjonskulturer om utvikling av tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne v/ stipendiat Tora Mathea Wasvik

Samarbeidspartnere og nettverk

Forskningsgruppen har et aktivt samarbeid med nasjonale og internasjonale nettverk, samt institusjoner som blant annet; Bufetat sør, KS, Telemarksforskning, Fylkesmannen i Telemark, RVTS sør, NKVTS, ISF, Norgesuniversitetet, FORSA nettverket-nasjonalt og internasjonalt, mange kommuner, høgskoler og universiteter i Norge og i utlandet. De mest sentrale samarbeidspartnerne for forskningsgruppen er:

 • Universitetet i Oslo v/professor Halvard Vike
 • Institutt for samfunnsforskning v/seniorforsker Hilde Lidén
 • Ghent University, Belgia v/professor Ilse Derluyn
 • Linköping universitet, Sverige v/professor Karin Zetterqvist Nelson
 • Roskilde universitet, Danmark v/professor Lars Hulgård
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress v/forsker Lutine de Wal Pastoor
 • Stockholm universitet, CHESS v/professor og senterleder Anders Hjern
 • Malmö högskola, Sverige v/Jonas Christensen
 • Høgskolen i Oslo og Akershus v/førsteamanuensis Marianne Rugkåsa
 • Høgskolen i Buskerud og Vestfold v/ førsteamanuensis Are Branstad

Forskningstemaet Barnevern, omsorg og mangfold med fokus på flyktningbarn deltar i to internasjonale forskernettverk som har mottatt forskningsfinansiering fra de nordiske forskningsrådene. Disse er henholdsvis forskernettverkene; Nordic Network for Research Cooperation on Unaccompanied Refugee Minors (NordURM/NordRC) og Evacuations and Forced Migration of Children during WWII: Politics of war, expert discourses and cultural notions of childhood, som har sitt utspring fra Universitetet i Linköping.

Medlemmer i forskningsgruppen:

Kontaktpersoner: