Management Information Systems

Forskergruppen fokuserer på tema relater til informasjonssystemerfeltet. Gruppens forskning legger vekt på hvordan teknologien påvirker individer, organisasjoner og samfunn. Vi har et sterkt fokus på informasjonssystemer innen offentlig sektor, smart cities, eForvaltning og eHelse. Videre forsker vi på skytjenester, analytics og systemutvikling. For å sikre relevans i forskningen vår samarbeider vi nært med næringslivet og offentlig sektor.


Mål

Gruppens mål er å produsere forskning som styrker og informerer kunnskapsbasen innen informasjonssystemer.  Dette gjør vi ved å fokusere på hvordan samfunnet, organisasjoner og individer påvirkes av den teknologien vi omgir oss med.

Forskningsdisiplin

Den akademiske disiplinen er underlagt Handelshøgskolen ved Universitetet i Sørøst-Norge. Forskergruppen forsker ved hjelp av bade kvalitative og kvantitative forskningsmetoder.

Pågående forskningsprosjekter

BETTEReHEALTH er et horisont2020-prosjekt med mål om å bedre internasjonal samhandling innen e-helseområdet. Prosjektet skal produsere forskning som skal bidra til politikkutforming, nettverksbygging og beslutningsstutte i e-helse. Prosjektet består av forskere fra Europa og Afrika. Les mer om prosjektet.

I-Merse research group er en tverrfaglig gruppe bestående av blant annet teknologi, helsefag, optometri, pedagogikk, samt partnere fra næringslivet. Gruppen forsker på ulike såkalte "immersive technologies", altså virtuelle verdener, virtuell virkelighet mm. Prosjektet gjennomfører brukerstudier mot ulike interessegrupper fra blant annet utdanning og helse. Les mer om I-merse

COM3 - building competencies for competitive companies er et INTERREG-prosjekt rettet mot digital kompetanseheving i små- og mellomstore bedrifter. Forskergruppen er involvert i en av arbeidspakkene, ved å utvikle en del av den tekniske løsningen for prosjektet. Les mer om COM3.

Striving for Excellence through Action Research and Capacity building in eHealth (SEARCH) (2019-2023). Studentmobilitet, felles studieprogram og aksjonsforskning på e-helseområdet, i samarbeid med UiO og University of Gondar (UoG)

SMART-MLA er et ERA-NET finanisert prosjekt på området "smart grids". Prosjektets hovedfokus er å utvikle en skybasert flerlags-løsning for produksjon, lastbalansering, kjøp og salg av fornybar energi. Partnerne er næringsliv og forskningsinstitusjoner fra Norge, Tyrkia, Romania, Sverige og Danmark. USNs rolle er primært relatert til utvikling av forretningsmodell og brukerinvolvering. Les mer om prosjektet.

Towards adaptive assessment within smart learning environment er et DIKU-finansiert prosjekt i samarbeid med NTNU, hvor det skal utvikles en e-læringsmodul for tilpasset studentvurdering i programmeringsemner. Prosjektet er knyttet opp mot utviklen av elæringssystemet Protus.

Virtual Teams in Higher Education, forsker på bruken av teknologi ved kommunikasjon på tvers av campus i en fusjonert organisasjon. Prosjektet er utarbeidet og ledes av førsteamanuensis Karen Stendal.  Dette prosjektet har fokus på hvordan ansatte innen høyere utdanning opplever bruken av teknologi som et kommunikasjonsmedium før, under og etter en fusjon.  Dette er en longitudinell studie som startet i 2015 og forventes å avslutte i 2020.  Dette forskningsprosjektet er et samarbeid med forskere fra University of Tennessee, Knoxville, USA.

 

Samarbeidspartnere

 

Innen nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere er kommuner i Buskerud, Vestfold og Telemark, NAV, Capgemini, Universititet i Agder, University of Tennessee, Copenhagen business school (CBS), Lucian Blaga university (Romania), National university of political science (NUPSPA, Romania) Vitenstenteret for helse og teknologi ved USN, Texas Tech University and Smart Cities and Smart Governments Research-Practice Consortium.

NOKIOS logo

Medlemmer av forskergruppen er representert i programrådet til NOKIOS - Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor.

GoForIT-logo

Vi er også representert i GoForIT, IKT Norges nettverk for bærekraft i IT-utdanningene.

Smart Cities og Smart Governments Research-Practice Consortium er et robust globalt Smart Cities-forskningsmiljø, basert på CTG, som fokuserer på innovasjoner innen teknologi, ledelse og politikk som forandrer stoffet i verdens byer. Gjennom målrettet nettverk og tilkoblet forskning kommer konsortier-medlemmene sammen for å dele ideer, ny kunnskap og forskning og praktisere innovasjoner for å øke muligheten for alle som bor og jobber i disse byene. Les mer om konsortiet

 

Arrangement og aktiviteter

Forskergruppen er involvert i flere arrangement og aktiviteter:

I 2019 arrangerte vi den årlige Scandinavian workshop on eGovernment, hvor skandinaviske forskere på  området digitalisering av offentlig sektor presenterer og diskuterer pågående prosjekter.

Høsten 2019 arrangerte vi International Workshop on electronic and mobile business (IWEMB) en internasjonal workshop for forskere, med tema e-handel. I forbindelse med dette ble det også arrangert en ehandelsdag for næringslivet på USN campus Vestfold.

E-handelsdagen skal være et årlig arragement, men ble i 2020 avlyst på grunn av Koronapandemien.

Høsten 2020 var vi vertskap for den norske IT/informatikkkonferansen NIKT. Dette er en konferanse som samler det norske forskningsmiljøet på IT, informatikk, sikkerhet og informasjonssystemer. Konferansen ble gjennomført digitalt på grunn av koronasituasjonen.

Førsteamanuensis Anh Ngyuen Duc er redaktør for en bok som omhandler oppstartsbedrifter i programvarebransjen.

Høsten 2021 arrangerer vi 12th International Conference on Software Business, ICSOB, i Drammen