Forskningsgruppe for læremiddelforskning

Denne forskningsgruppa forsker på læremidler i vid forstand, både trykte og digitale, men med særlig vekt på skoleinstitusjonen.

Vi vektlegger spesielt historiefaglige og ulike former for tekstteoretiske tilnærminger til læremiddelstudier. Forskningsgruppa er i tillegg opptatt av hvordan læremidler blir brukt i skolens daglige praksis. 

Læremidlene kan fortelle oss mye om den historiske sammenhengen de har blitt til i og dermed gi oss en viktig bakgrunn for å forstå skolen slik den framtrer for oss i dag. Vi forsker derfor også på lærebøker og læremidler som historiske dokumenter; som tekster som er produkter av sin tid.

Forskningsgruppa organiserer læremiddelforskere med ulik fagbakgrunn som historie/samfunnsfag, pedagogikk, idrett, engelsk, norsk, realfag og religion.

Vi forholder oss til en rekke forskjellige tekst- og språkvitenskapelige teorier, for eksempel diskursanalyse, fenomenologi, kognitiv metaforteori, literacyforskning, multimodalitet, narratologi, pragmatikk, resepsjonsteori, retorikk, semiotikk, systemisk-funksjonell lingvistikk og tekstlingvistikk, men også kvalitative og kvantitative metoder kjent fra samfunnsforskninga.

Forskningsprosjekter 

Forskningsgruppa har tatt initiativ til satsingsområdet Læremiddelforskning og læremiddeldidaktikk – et forsknings- og utviklingsprogram knytta til læremiddelbruk i skolen og profesjonsutdanningene:

  • Exploring Nordic Education. Antologi utgitt våren 2021. 
  • New perspectives on educational resources: Learning material beyond the traditional classroom. Antologi med planlagt utgivelse våren 2023, i samarbeid med forskningsgruppe for samfunnsfagdidaktikk (SAMD).
  • Læremidler og læringsressurser i klasserommet på ungdomstrinnet (LærUng): Utvikling av en tverrfaglig læremiddeldidaktikk i GLU. Prosjekt finansiert via Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir) med oppstart våren 2022. Prosjektet tar utgangspunkt i at dagens læremiddelsituasjon er preget av kompleksitet, mangfold og raske skifter. Derfor er det behov for mer kompetanse om ulike læremidler og læringsressurser, og hvordan de kan brukes. Prosjektet vil utvikles i tett samarbeid med praksisfeltet.
    Les mer: Skal koble arbeidslivet tettere på utdanningen (usn.no)
Publikasjoner 

Denne oversikta er under utarbeiding.

  • Claudi, Mads B. (2019): «I blindsonen? Om litteraturhistoriens hva, hvordan og hvorfor (ikke)». I Norsklæraren nr. 2/2019. [PDF]
  • Rustand, Kari Anne (2014): En profilert lærerutdanner fra Høgskolen i Buskerud og Vestfolds lærerutdanning, Dagrun Skjelbred. I Anna Lena Østern og Monika S. Nyhagen (red.): Profilerte lærerutdannere i Norge. Kulturelle portretter skrevet i anledning NAFOL-seminar i Tromsø 2014. 2. utg. Trondheim: NTNU-trykk.
  • Rustand, Kari Anne (2014): Digital kompetanse og demokrati i norskfaget. I Madsen, Janne og Biseth, Heidi (red): Må vi snakke om demokrati? Om demokratisk praksis i skolen (s. 135-150). Oslo: Universitetsforlaget.
  • Svensson, A., Sofkova Hashemi, S., Steffensen, T., & Rustand, K. A. (2013). Students’ Use of Semiotic Structures in Synchronous Computer-Mediated Communication: An Inter-Scandinavian Study. In The European Conference on Technology in the Classroom 2013, ECTC 2013 (pp. 150-163). The International Academic Forum (IAFOR). [PDF]

 

Aktuelt:

Merethe Roos og Henrik Edgren ble spurt om å lage en podkast for Brill om antologien de ga ut våren 2021: Exploring Textbooks and Cultural Change in Nordic Education 1536-2020 | Brill

Podkasten «Tracing the Rich History of the Nordic Education System Through Textbooks» kan du høre under.