Forskningsgruppe for læremiddelforskning

Vi forsker på læremidler i vid forstand, både trykte og digitale, men med særlig vekt på skoleinstitusjonen. Forskningsgruppa vektlegger spesielt historiefaglige og ulike former for tekstteoretiske tilnærminger til læremiddelstudier. Vi er i tillegg opptatt av hvordan læremidler blir brukt i skolens daglige praksis.


Hvordan forsker vi?

Forskningsgruppa organiserer læremiddelforskere med ulik fagbakgrunn som historie/samfunnsfag, pedagogikk, idrett, engelsk, norsk, realfag og religion. Vi forholder oss til en rekke forskjellige tekst- og språkvitenskapelige teorier, for eksempel diskursanalyse, fenomenologi, kognitiv metaforteori, literacyforskning, multimodalitet, narratologi, pragmatikk, resepsjonsteori, retorikk, semiotikk, systemisk-funksjonell lingvistikk og tekstlingvistikk, men også kvalitative og kvantitative metoder kjent fra samfunnsforskninga.

Læremidlene kan fortelle oss mye om den historiske sammenhengen de har blitt til i og dermed gi oss en viktig bakgrunn for å forstå skolen slik den framtrer for oss i dag. Vi forsker derfor også på lærebøker og læremidler som historiske dokumenter; som tekster som er produkter av sin tid.

Forskningsprosjekter

Satsingsområdet Læremiddelforskning og læremiddeldidaktikk

Forskningsgruppa har tatt initiativ til satsingsområdet Læremiddelforskning og læremiddeldidaktikk – et forsknings- og utviklingsprogram knytta til læremiddelbruk i skolen og profesjonsutdanningene:

  • Exploring Nordic Education. Antologi utgitt våren 2021. 
  • New perspectives on educational resources: Learning material beyond the traditional classroom. Antologi med planlagt utgivelse våren 2023, i samarbeid med forskningsgruppe for samfunnsfagdidaktikk (SAMD).
  • Læremidler og læringsressurser i klasserommet på ungdomstrinnet (LærUng): Utvikling av en tverrfaglig læremiddeldidaktikk i GLU. Prosjekt finansiert via Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir) med oppstart våren 2022. Prosjektet tar utgangspunkt i at dagens læremiddelsituasjon er preget av kompleksitet, mangfold og raske skifter. Derfor er det behov for mer kompetanse om ulike læremidler og læringsressurser, og hvordan de kan brukes. Prosjektet vil utvikles i tett samarbeid med praksisfeltet. Les mer: Skal koble arbeidslivet tettere på utdanningen (usn.no)

Aktuelt:

Merethe Roos og Henrik Edgren ble spurt om å lage en podkast for Brill om antologien de ga ut våren 2021: Exploring Textbooks and Cultural Change in Nordic Education 1536-2020 | Brill

Podkasten «Tracing the Rich History of the Nordic Education System Through Textbooks» kan du høre under.

Publikasjoner

Ei liste over utvalgte publikasjoner er under utarbeidelse.