Læring og undervisning i naturfag

Forskergruppa i naturfagdidaktikk har faglig og fagdidaktisk bakgrunn fra de viktigste vitenskapsfagene innen skolens naturfag: biologi, kjemi, fysikk og geologi.


Vi forsker på og arbeider for økt kompetanse på læring og undervisning i naturfag.

Vi er en sammensatt gruppe, med mange interessefelter innenfor naturfagdidaktikk og mer generell didaktikk til bruk i naturfagundervisning som blant annet grubletegninger, utforskende arbeidsmåter, uteundervisning og bruk av andre læringsarenaer, begynneropplæring, undervisning for bærekraftig utvikling og miljø, tverrfaglige arbeidsmåter, demokrati og medborgerskap og elevers interesse for naturfag og bærekraft og mijø.

I forskergruppen har vi to større prosjekter: 

  • Undervisning for bærekraftig utdanning i tilknytning til Den Magiske Fabrikken
  • ROSES (Relevance of Science Education Second)

I tillegg har vi mange mindre forskningsprosjekter der en til to av forskergruppemedlemmene er med. 

 

Andre forskergrupper ved fakultetet

Forskere i gruppen