Forskningsgruppe for helsefremmende arbeid i nærmiljø (HENÆR)

I 1995 ble Senter for helsefremmende nærmiljøarbeid (HENÆR) av Fylkeslegen og Høgskolen i Vestfold etablert som et forsøksprosjekt, og formelt etablert som eget senter i 1998. Senteret ble «oppgradert» til Institutt for helsefremmende arbeid i 2010, men gikk tilbake til å være en fag- og forskningsgruppe i 2017 da Høgskolen i Sørøst-Norge (nå Universitetet i Sørøst-Norge) ble etablert. Fagfeltet helsefremmende arbeid var fra 1995 til 2017 ett av fem særlige satsingsfelt for Høgskolen i Vestfold/Buskerud og Vestfold.

Forskningsområder

HENÆRs medlemmer driver med tverrfaglig FOUI innen følgende tematiske områder,

 1. Arbeidsliv
 2. Lokalt folkehelsearbeid 
 3. Livskvalitet i ulike livsfaser 
 4. Sosial ulikhet i helse
 5. Munnhelse 
 6. Samhandling mellom mennesker, dyr og natur 

Vår tilnærming til disse tre fagområdene er i stor grad preget av et helsefremmende perspektiv. 

Helsefremmende arbeid

Helsefremmende arbeid er en sentral del av praktisk arbeid og forskning som gjøres på folkehelse- og arbeidshelsefeltet. Helsefremmende arbeid har fokus på forhold som fremmer helsen, på ulike nivå: miljø, politikk, lokalsamfunn, settinger/arenaer og individer. 

Helsefremmende arbeid fokuserer hovedsakelig på de faktorene som fremmer folks helse og velvære. Dette skiller helsefremmende arbeid fra andre helsedisipliner som ser på helse som fravær av sykdom.

Helsefremmende arbeid er et sektorovergripende, tverrsektorielt og tverrfaglig ansvarsområde og det er derfor viktig å påpeke at helsefremmende arbeid har relevans for alle sektorer i samfunnet, blant annet i arbeidsliv, utdannings- og helsesektoren og i politisk beslutningstaking.

I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) er det i hovedsak tre hovedtilnærminger i helsefremmende arbeid: Målgruppetilnærming (f.eks. eldre, barn og unge); Tematilnærming (f.eks. røyking, fysisk aktivitet, og kosthold); og Settingstilnærming (f.eks. skoler, nærmiljø og arbeidsplasser). HENÆR har et særlig (men ikke utelukkende) fokus på settingstilnærmingen. Dette innebærer at vi vektlegger betydningen av tverrfaglige og helhetlige tilnærminger som kompetanse i å lære av erfaringer, og å involvere alle grupper av mennesker som inngår i den aktuelle settingen det fokuseres på.

Forskningsgruppen

Forskningsgruppen er tverrfaglig med bl.a. bakgrunn fra samfunnsfag, arbeids- og organisasjonspsykologi, idrettsvitenskap, sykepleie og fysioterapi og har i dag 14 ansatte ved Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag.

Gruppen har tung kompetanse innen forskningsdesign og -metodikk og kan delta i forskningsprosjekter som samler inn og analyserer både kvalitative og kvantitative data. Gruppen består i dag av 4 professorer, 8 førsteamanuenser og 2 førstelektorer.

 

Pågående forskning

Under følger pågående forskningsprosjekter og tematikker som vi for tiden arbeider med.

 • CANWORK- Kreftoverlevendes vei tilbake til arbeid (forskningsprosjekt som fokuserer på kreftoverlevendes levekår, livskvalitet, og arbeidsevne)
 • Jobbengasjement og arbeidsavhenigighet (Internasjonalt samarbeidsprosjekt)
 • Arbeidsengasjement og personsentrert helsearbeid (PhD-prosjekt)
 • Sykfra: Arbeidsmiljøfaktorer og sykefravær (PhD-prosjekt)
 • Evalueringsløftet i Vestfold og Telemark (Evalueringsforskning av folkehelsetiltak)
 • Randomised controlled trial på tannhelse (ved UIO)
 • Multisenterstudie tannhelse (ved UiO)

Annet: 

 • Flyttinger i Barnevernet
 • Human-machine teaming in Maritime Instustry

Kontaktinformasjon

Forskningsgruppen ledes av Kjell Ivar Øvergård.

Medlemmer i forskningsgruppen

Ansatte i faggruppen for helsefremmende arbeid:

 

PhD-studenter veiledet av HENÆR i 2022

 • Siv Merete Kjenes Arnesen
 • Kathrine Bergum
 • Silje Blindheim
 • Simon Gottenborg
 • VIktoria Hoel
 • Vibeke Kranstad 
 • Aliksandr Maisiuk
 • Hilde Hovda Midje 
 • Tom Farmen Nerli
 • Roy Nielsen
 • Mehdi Poornikoo
 • Adam Rogers

Eksterne:

Årsrapporter

Oppdrag

Forskningsgruppen driver med forsknings- og oppdragsvirksomhet i tillegg til at alle deltakerne underviser mer eller mindre på Institutt for helse-, sosial- og velferdsfags studier.

Vår aktivitet finansieres av interne USN-midler og av eksterne midler fra oppdragsgivere som kommuner, statlige etater, private bedrifter oa. Interesserte kan kontakte forskningsgruppeleder professor Kjell Ivar Øvergård eller oppdragsansvarlig Elin A. Gade.