Forskningsgruppe for oppvekst og utdanning

oppvekst og utdanning logo

Forskningsgruppen søker å utvikle kunnskap om barn og unges levekår og oppvekst. Målet for forskningen er regionens oppvekstsvilkår i bred forstand, med arenaene barnehage, skole og velferdssystemet, i tillegg til unges egne uformelle treffsteder og fritidstradisjoner. Med en tverrfaglig innfallsvinkel og bruk av kvalitative og kvantitative forskningsmetoder, ønsker vi å utvikle en helhetlig forståelse om både de individuelle og strukturelle perspektivene som påvirker barn og unges oppvekst og utdanning. Gruppen ledes av Inger Kjersti Lindvig.

I vår region har vi spesifikke utfordringer som gjør at en stor andel ungdom faller utenfor skolesystemet. Ved å frembringe empirisk kunnskap om barn og unges levevilkår i vår region, styrker vi kunnskapsgrunnlaget hos både USN som utdanningsbyggende institusjon og våre regionale samarbeidspartnere. Dette kan igjen bidra til et bedre offentlig tjenestetilbud både lokalt, regionalt og nasjonalt. 

Mange av våre oppdrag og prosjekter foregår som samskapende aktiviteter på tvers av fagtradisjoner og inkluderer ofte bachelor-, master- og ph.d.-studenter som medforskere samt eksterne samarbeidspartnere.

Forskningsgruppen startet opp i 2013, og siden den tid har mer enn 100 master- og bachelorstudenter vært tilknyttet våre prosjekter. For tiden er ni ph.d.-stipendiater tilknyttet gruppa. Vi arrangerer også egne metode- og analysekurs for forskerne, master- og bachelorstudenter og profesjonsutøvere innenfor helse-, sosial- og velferdssektoren.

Forskningsområder

Forskningsgruppen er faglig forankret i både barnehage-, skole-, helse-, sosial- og velferdssektoren.

Pågående forskningsprosjekter befinner seg innenfor følgende tematiske fagområder:  

 • Barn, barndom og ungdomskultur
 • Marginalisering, sosial klasse og sosial ulikhet hos barn og unge
 • Relasjoner i oppveksten
 • Minoriteter og det flerkulturelle oppvekstmiljøet
 • Barnehage som sosialiseringsarena
 • Skolesamfunn, undervisning, tilpasset opplæring og spesialundervisning
 • Skolegjennomføring og skoleavbrudd 
 • Spesialpedagogikk
 • Folkehøgskolepedagogikk
 • Barnevern 
 • Vernepleie
 • Kosthold, fysisk aktivitet og psykisk helse
 • Lokalmiljø og fritidstradisjoner
 • Nord-Sør (komparative studier av oppvekst og utdanning)

Forskningsarenaer

Forskningsprosjektene knytter seg til følgende forskningsarenaer: 

 • Barnehage og skole 
 • Utdanning
 • Helse- sosial og velferdssystemet
 • Sted
 • Fritid 
 • Familie
 • Datainnsamling for og med barn og unge

Våre pågående forsknings- og utviklingsprosjekter

COSI.ed(2021-2024) er et Erasmus+ KA3 (Support for Policy Reform - Social Inclusion) prosjekt som bygger på MaCE prosjektet, med samarbeidspartnere fra Norge (USN), Spania, Polen, Portugal, Danmark (VIA), samt regionale partnere.

Prosjektet er finanisert gjennom Erasmus + KA3 midler. Prosjektleder; Mette Bunting (IPED)

 

Våre stipendiater og deres Ph.d. -prosjekter

 

 

Nylig avsluttede forsknings- og utviklingsprosjekter

 

                 logo

Publikasjoner 

Publikasjoner registrert i Cristin (under oppdateringer, kun påbegynt)

 

 

 

Gruppas primære tilknytning

Forskningsgruppen er tverrfaglig og inkluderer forskere fra; USN (fra to fakultet og fire institutt), Telemarksforskning, Korus Sør og regionale/kommunale partnere. Forskerne fra USN er stasjonert ved fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsfag (HIU), ved institutt for pedagogikk (IPED) og institutt for kultur, religion og samfunnsfag (IKRS), samt fakultet for helse- og sosialvitenskap (HS) ved institutt for helse-, sosial- og velferdsfag (IHSV) og institutt for sykepleie- og helsevitenskap (ISH).

Medlemmer av gruppa

IPED - USN

IHSV - USN

IKRS - USN

ISH - USN

Telemarksforskning

Korus Sør

Interne, lokale, regionale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

Interne og lokale samarbeidspartnere

Forskningsgruppen har et nært samarbeid med Forskningsgruppene på USN;

Vold, overgrep og sosiale- og emosjonelle vansker 

Health & Exercise - a Life Course Perspective (HELP)

Regionale samarbeidspartnere

Telemark og Vestfold fylkeskommune, Viken fylkeskommune, Fylkesmannen i Telemark og Vestfold, Fylkesmannen i Viken, samt kommune samarbeid i tilhørende fylker.  

Nasjonale samarbeidspartnere

NOVA (OsloMet), UIO, Statistisk sentralbyrå, UiT, FAFO, Forum for studier Sør, Nettverk for praksisstudier internasjonalt for profesjonsutdanningene, Nasjonalt nettverk for ungdomsforskning, Nasjonalt nettverk om skoleavbrudd

Internasjonalt nettverk

Vi samarbeider i flere av våre prosjekter internasjonalt, som Danmark, UK, Polen, Portugal, Spania, Skottland, Island, India, Tanzania, Ghana, Sør-Afrika og USA.

 

Podkast:

Fra to prosjekter som er knyttet til DIKU og EU - MaCE og COSI.ed; Frafall i skolen; Hvorfor skjer det og hvordan hindre det?

Sosialpodden  Sosialpodden; Hva er en Forskningsgruppe? (trykk på bildet)