Innovasjon, endringsledelse og samskaping

Ved senter for helse og teknologi forsker vi på alle deler av helseøkosystemet, særlig med fokus på samskaping, implementering og effekt av bruk av velferdsteknologi.

Illustrasjon endringsledelseFormålet er å styrke kunnskapsgrunnlaget for vellykket digital og teknologisk transformasjon, og å bidra å utvikle bærekraftige og samtidig person-orienterte helsetjenester av høy kvalitet. Fokus har lenge vært på selve teknologien. Vår egen og andres forskning viser at ledelse, organisering, kunnskap og læring er avgjørende for å lykkes med endring og å realisere gevinster.

  • Hva skal til for å lykkes med innovasjon på spesifikke områder?
  • Hvordan legge en god strategi for endringsledelse?
  • Hvordan skape samspill mellom helse og teknologi, og kultur for læring på tvers av roller og profesjoner?
  • Hva kan vi lære av motstand mot teknologi og digitalisering, og hvordan møte slik motstand?
  • Hvordan designe og gjennomføre samskapingsprosesser?

Dette er sentrale spørsmål både i senterets forskning og i senterets samarbeid med kommuner, helseforetak, næringsliv, frivillige organisasjoner og andre aktører.

Ønsker du å drøfte spørsmål knyttet til innovasjon, endringsledelse og/eller samskaping i din egen organisasjon, kontakt en av våre eksperter, senterleder Janne Dugstad eller Etty Nilsen.

 

keyboard_backspace Se prosjektene om endringsledelse og samskaping her

Samarbeid, nettverk