Smerte, sår og digital støtte

Ved Senter for helse og teknologi er smerte, sår og digital støtte ett av våre ekspertområder. Smerte er et vanlig symptom hos pasienter som helsearbeidere møter, og sår er et hyppig og økende helseproblem spesielt hos den aldrende befolkningen. Tverrprofesjonelt samarbeid og digitale støtteløsninger er sentralt innen både smerte- og sårbehandling.

illustrasjonsbilde - digital sårbehandling

Smerte er et hyppig forekommende både akutt og langvarig helseproblem blant ulike pasientgrupper. Mange helsearbeidere møter pasienter med smerte i sin kliniske hverdag i primær- og spesialisthelsetjenesten. Smerte er et sammensatt symptom, og må sees på i lys av biopsykososiale aspekter. Tverrprofesjonelt samarbeid er derfor ofte essensielt i møte med pasienter i denne pasientgruppen..

Forekomst av sår står i fare for å stige som følge av økning i antall eldre, og økende forekomst av livsstilsykdommer. Sår gir fysiske og psykiske plager i form av blant annet smerter, redusert mobilitet og sosial isolasjon. Sårbehandlinger kan være svært ressurskrevende, og gi store kostnader både for pasienten og samfunnet. Utredning og behandling av sår er utfordrende, fordi sår kan ha sammensatte årsaker og en kompleks tilhelingsprosess.

Digitale løsninger er relevante for kartlegging, utredning og behandling innen både smerte- og sårbehandling. I Norge bor mange pasientene spredt med lange reiseveier til behandling, og spesialistkompetanse er samlet på få og store sentra. Dermed er forskning og kvalitetsarbeid innen digitale løsninger for sår- og smertebehandling viktig for å tilby behandling og muliggjøre godt samarbeid mellom eksperter, klinikere og pasienter.

Viktige spørsmål er

  • Hvordan kan man kartlegge og behandle ulike smertetilstander?
  • Hvordan kan man kartlegge og behandle komplekse sår?
  • Hvordan kan bruk av ulike teknologier bidra til økt helse og personorienterte helsetjenester og mestring av sammensatte helsetilstander som smerte og sår i ulike målgrupper?

Forskningsbasert kunnskap og kompetanse innen smerte og sår er nødvendig for å tilby gode tjenester innen ulike nivåer i helsetjenesten. Ved USN har fagmiljøene lang tradisjon for å tilby videreutdanning på masternivå innen smerte og sår. Vi forsker også på smerte og sår hos ulike pasientgrupper, samt bruk av digitale løsninger for å utvikle tjenestene og forbedre behandlingsmulighetene.

Ønsker du hjelp til å utvikle bedre helsetjenester for personer med smerter og/eller sår kontakt en av våre eksperter Tone Marte Ljoså eller Lena Leren.

keyboard_backspace Finn prosjektene om smerter, sår og digital støtte her

Samarbeid, nettverk

Vi har regionale og internasjonale samarbeidspartnere, slik som Oslo Universitetssykehus, Kongsberg sykehus og tilhørende kommuner, Sunnaas Sykehus, University College Syd (Danmark) og Sønderborg Sykehus (Danmark).

keyboard_backspace Les om TViS smertenettverksgruppe

keyboard_backspace Opptak av webinar om kommunikasjon og smerte (med Lena Heyn og Tone Marte Ljoså)

Videreutdanninger