SESAM – Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon

Om SESAM

SESAM er en del av Universitetet i Sørøst-Norge, Fakultet for helse og sosialvitenskap – Institutt for helse, sosial og velferdsfag. Senteret jobber likevel tverrfaglig, sammen med de øvrige fakultetene ved USN og andre fagmiljøer i inn- og utland.

Vi gir våre samarbeidspartnere og oppdragsgivere fire løfter:

 • Vi skal aktivt stimulere til ny og nyttig kunnskap på et framvoksende felt.
 • Vi vil stimulere nysgjerrighet, kritisk refleksjon og dele kunnskap sammen med våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere.
 • Vi vil være med å skape et bærekraftig, verdiskapende og vitalisert velferdssamfunn med plass til alle.
 • Vi skal bruke forskningsbaserte metoder og følge forskningsetiske prinsipper.

SESAM er medlem i EMES, et internasjonalt forskernettverk for sosial innovasjon og sosialt entreprenørskap.

 

SESAM er ingen egen organisasjon, men fungerer ved at senteret i sine prosjekter og aktiviteter drar nytte av sitt interne og eksterne kontaktnetts forskjellige ressurspersoner (her representert ved SESAMS advisory board).

 

Visjon og strategi

SESAM har den samme visjonen som resten av USN, å være et regionalt forankret og internasjonalt konkurransedyktig entreprenørielt universitet.

Senteret har en misjon om knytte forskning og praksis sammen - Vi lever og lærer sammen!

Dette vil vi oppnå gjennom et målrettet arbeid i fire strategiske spor:

 1. Partnerskap og nettverksbygging
  SESAM arbeider både i faste og ad-hoc baserte partnerskap sammen med offentlige fagetater, departementer, direktorater, ulike fagsentra, frivillige organisasjoner, finansieringsinstitusjoner og sosiale entreprenører i praksisfeltet. Vi har i tillegg internasjonale samarbeidspartnere og leter ofte etter samarbeidspartnere utenfor opplagte fotefar.
 2. Forskning
  SESAM skal til enhver tid ha konkrete, praksisnære forskningsprosjekter gående med fokus på økt forståelse for innovasjon og entreprenørskap i den nordiske velferdsstatens endring og framtid. Vi veileder master- og phd-studenter og arbeider aktivt og uavlatelig for å vinne mer kunnskap.
 3. Regionale, nasjonale og internasjonale utviklingsprosjekter
  SESAM vil være en aktiv part både som initiativtaker og medspiller i konkrete FoUI-baserte prosjekter, og påtar oss her rollen som kunnskapsbasert samarbeidspartner.
 4. Formidling, utdanning og informasjonsarbeid
  SESAM vil bidra til sosial innovasjon i kommunesektoren ved å tilby etter- og videreutdanning, formidle nyheter fra forskningsfronten, delta med programinnslag på konferanser med videre.

Universitetets ordinære bachelor- og masterutdanninger håndteres utenfor SESAM.

SESAMs Advisory Board

Sesam er et forskningssenter underlagt USNs alminnelige fakultet og instituttstruktur. Senteret har derfor ikke ha sitt eget styre, men har likevel behov for strategiske blikk ovenfra og utenfra med et spesielt fokus på Sesams posisjonering. Løsningen har vært å etablere et såkalt «Advisory board».

Viser alle 8 medlemmer av SESAMs advisory board

SESAMs advisory board består av: 

Øverst, fra venstre:

 • Professor Lars Hulgård, Roskilde universitet (RUC) som leder
 • Katinka Greve Leiner, direktør for Ferd Sosiale entreprenører
 • Lars Bjerke, rådmann i Asker kommune
 • Bård Stranheim, gründersjef i Innovasjon Norge

Nederst, fra venstre:

 • Ole Loe Andersen, ansvarlig for FRI i Kirkens Bymisjon
 • Sandrina Sandell, gründer og daglig leder for Løvetannakademiet, tidligere barnevernstudent på USN (HiT) og studentbedrift-deltaker
 • Professor Halvard Vike, USN – faglig leder for SESAM
 • Lars U. Kobro, daglig leder SESAM 

 

Tilbake til SESAM hovedside

Om SESAM – personer

SESAM er ingen organisasjon og har derfor ingen egen personalstab. Ressurspersoner går inn og ut av senterets aktivitetsportefølje og utgjør skiftende forskerteam etterhvert som nye prosjekter iverksettes og andre prosjekter avsluttes. Universitetets administrative apparat håndterer SESAMs oppgaver etter ordinære rutiner.

Senteret har imidlertid en daglig leder, en fagansvarlig professor og en oppdragsforsker, som ivaretar og kvalitetssikrer senterets løpende interne og eksterne forpliktelser.

 • Lars Ueland Kobro, daglig leder/seniorforsker: Statsviter med bred erfaring fra innovasjon og entreprenørskapsarbeid både i privat, frivillig og offentlig sektor.
 • Halvard Vike, fagansvarlig professor: Sosialantropolog med spesialfelt innen velferdsstatens utvikling og transformasjon.
 • Anne Merete Bjørnerud har ansvar for prosjekter og prosesser knyttet opp mot samskapende kommuner. Hun er fysioterapeut med Master i folkehelsearbeid fra Nordiska Högskolan i Göteborg. Anne Merete har mange års erfaring som leder av flere samskapende prosesser og en interkommunal tjeneste med stor grad av brukerinvolvering. Anne Merete har erfaring som prosjektutvikler i sosialt entreprenørskap, med endringsprosesser i NAV, frivillig arbeid og fra Selvhjelp Norge (en stiftelse).