Forskning på sosialsemiotikk, systemisk funksjonell lingvistikk (SFL) og multimodalitet

Forskergruppen har en overordnet sosialsemiotisk tilnærming til studier av tekster og tredimensjonale objekter.


Denne forskergruppen har tre forskningsområder: 

1) Sosialsemiotikk

Forskergruppen har en overordnet sosialsemiotisk tilnærming til tekststudier.

Sosialsemiotikken er opptatt av mennesket som sosialt vesen, og hvordan vi bruker ulike semiotiske systemer for å skape mening i ulike samhandlingssituasjoner.

På bakgrunn av dette er sosialsemiotikere opptatt av å beskrive de ulike semiotiske ressursene vi har til rådighet, hvordan de kan brukes for å skape mening om sosiale relasjoner og verden rundt oss, samt hvordan de kan tolkes og forstås i ulike kontekster.

2) Systemisk funksjonell lingvistikk

Systemisk funksjonell lingvistikk (SFL) er en helhetlig teori som studerer språk om system og språk i bruk, og hvordan språkvalg samspiller med konteksten.

Innenfor den sosialsemiotiske rammen har forskergruppen publisert flere språkvitenskapelige studier med utgangspunkt SFL.

3) Multimodalitet

Innenfor dette området undersøker man hvordan flere meningsskapende ressurser kan samvirke og konfrontere hverandre, og hvilke konsekvenser multimodal meningsskaping kan få i forskjellige sammenhenger. Det dreier seg om samspill mellom ulike uttrykksformer som bilder, musikk, lyd, materialitet, bevegelse med mer.

Multimodale studier kan for eksempel gjennomføres innenfor det pedagogiske handlingsfeltet, for å få innsikt i hvordan ulike semiotiske modaliteter og ressurser kan bidra til læring.

Multimodale tilnærminger er svært anvendelige i analyser av mange typer tekster, som læreboktekster, billedbøker, avistekster, tekster som publiseres i sosiale medier med mere. I tillegg undersøker noen av forskerne multimodal meningsskaping i ulike kunstobjekter, blant annet monumenter.

Flere av forskerne i forskergruppen har publisert studier av multimodale tekster, både internasjonalt og nasjonalt, samt bidratt som redaktører og forfattere i antologier og lærebøker innenfor dette området.

Nettverk

Forskergruppen har et godt utbygd nettverk nasjonalt og internasjonalt.

Medlemmene av gruppen er aktive i Nordisk forening for SFL og sosialsemiotikk og møtes til workshop/konferanse hvert år. Denne foreningen har gitt ut flere publikasjoner der medlemmene av gruppen har bidratt. I tillegg arbeides det i foreningen med nordisk terminologi for SFL og sosialsemiotikk.

Forskergruppen har også nær kontakt med Foreningen for SFL i professionerne i København.

I tillegg har forskergruppen kontakt med Australian Systemic Functional Association (ASFLA). Flere medlemmer har deltatt på ASFLAs konferanser med bidrag, og dette har ført til konkrete kontakter med forskere i Australia både på feltene SFL og multimodalitet.

Også nasjonalt har forskergruppen kontakter til andre miljøer som arbeider med SFL og sosialsemiotikk.

Her vil vi særlig nevne multimodalitetsmiljøet ved Universitetet i Agder og SFL-miljøet ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk og Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo.

I tillegg har forskergruppen kontakt til Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning ved NTNU og Nationalt Videncenter for Læsning ved University College Syd, København når det gjelder SFL og multimodal tekstforskning i skole og barnehage.

Hva forsker vi på?