Vi forsker på hvordan digitalisering brukes for å innovere.

Vi ser på digital innovasjon på mange nivåer – fra innovasjon i egen virksomhet og innovasjon sammen med kunder/bruker, til innovasjon i samfunnssektorer, som for eksempel helsesektoren.

Vi forsker på digital brukeratferd, digitale forretningsmodeller, digitale markeder og markedsplattformer, samt hvordan systemer av aktører kan innoverer gjennom digitalisering.

Forskningsgruppen er involvert i ulike innovasjons- og kompetanseprosjekter som alle omhandler digital transformasjon. Prosjektene gir forskningsstøtte til virksomheter som opererer på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Studenter innenfor innovasjonsområdet inviteres til deltakelse i prosjektene gjennom bachelor- og masteroppgaver og vårt arbeid fundamenterer for forskningsbasert undervisning.

Hva forsker vi på?

Vi tar en bred tilnærming til digitalisering og innovasjon, og forankrer i relevante teorier. Vår forskning omhandler blant annet følgnede områder og tematikk:

  • Digital bruker-, forbrukeratferd 
  • Innovasjon i digitale tilbud (varer og tjenester) og prosesser for å sikre bærekraftige løsninger
  • Innovasjon for digitale og bærekraftige forretningsmodeller
  • Innovasjonsledelse og markedsinnovasjon (herunder i partneres økosystemer og på markedsplattformer)
  • Virksomheters digitale transformasjon og digitale strategier, kapabiliteter og -forutsetninger for innovasjon
  • Tjenesteinnovasjon og innovasjon gjennom bruk av tjenestedesignverktøy 

Hvordan forsker vi?

Forskningsgruppen forankrer forskning i hensiktsmessig teorifundament, forskningsdesign og metodikker tilpasset ulike prosjekters- og problemstillingers karakter. Forskningen relateres til ulike sektorer og næringer og har som viktigste formål å være praksisrelevant. 

Forskningsmetodene er varierte. Avhengig av formål jobber vi med:

  • Casestudier og kvalitative data 
  • Surveys, basert på kvantitative data
  • Eksperimentelle studier (kvantitative)
  • Nettverksdata / store datasett / paneldata

Våre forskningsdisipliner

Våre forskere er representert ved tverrfaglighet. En styrke ved forskningsgruppen er at vi kan forene våre perspektiver, teori- og metodekompetanse i nytenkende forskningsprosjekter.

Vi bygger miljø innad i egen gruppe og jobber gjerne på tvers av forskningsgrupper innenfor Handelshøyskolen. Vi er også involvert i prosjekter på tvers av fakulteter ved USN og med andre insitusjoner og partnere nasjonalt og internasjonalt.  

Forskningsgruppens prosjekter
Samarbeidspartnere og nettverk

Vi har partnere blant både private og offentlige aktører og samarbeider med andre nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.  

Av industripartnere kan vi nevne Kongsberg Gruppen, Yara Technology center, Applied Autonomy AS, Vesar og «Den magiske fabrikken», samt industrielle klynger som Electronic Coast/NCE-NMT.
 

Av offentlige aktører kan vi nevne NAV, fylkeskommuner, kommuner, næringsforeninger og handelsforeninger, hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor.

Andre samarbeidsaktører er Komplett, Digital Norway, InFuture, Voice Norge AS, Happy Homes Norge AS, Jernia, etc.  

Våre medlemmer har pågående forskningssamarbeid nasjonalt, som med NHH  (The Digital Transformation Hub), NTNU, UiA, AHO, UIT, Høyskolen Kristiania, Oslo Met, NIFU, Sintef, m.m.

Av internasjonale samarbeidsuniversiteter kan vi nevne Karlstads Universitet (Centrum för Tjänsteforskning), Luleå Tekniska Universitet (Forskningsgruppen i entreprenörskap og innovation), Hanken and University of Vaasa i Finland, Roskilde Universitet og Copenhagen Business School i Danmark.

USN Handelshøyskolen er også partner i NORSI (forskerskole i innovasjon og entreprenørskap for PhD-studenter i de nordiske landene)

 

Gruppeleder

Medlemmer

Ph.d.-kandidater

Assosierte medlemmer