Markedsføring er en veletablert akademisk disiplin innenfor samfunnsvitenskapene, har en rekke medlemsorganisasjoner for både akademikere og praktikere, har dedikerte tidsskrifter og utdanningsprogrammer som tilbys på alle nivå (bachelor, master og doktorgrad). Markedsføring er et akademisk kjerneområde for alle handelshøyskoler og er et viktig element i alle utdanningsprogram.


Markedsføring er også en kjernekompetanse i en hvilken som helst organisasjon som må konkurrere om kundenes preferanser og for å kunne tilfredsstille kundenes behov som forutsetning for langsiktig lønnsomhet og bærekraft. Markedsføringskompetanse er ikke kun verdifull for bedrifter, men også for ideelle og offentlige organisasjoner som har som oppgave å tilfredsstille behov og mål hos sine målgrupper og interessenter.

American Marketing Association definerer markedsføring som:

Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large.

Marketing Management er benyttet for å understreke at fokus for forskergruppen er ledelsesperspektivet. Dette perspektivet er naturlig siden utdanningstilbudet ved handelshøyskoler er relatert til andre områder av ledelse som organisasjonsteori, finans, jus, samfunnsøkonomi, IT og regnskaps. Betegnelsen, ved å inkludere «management», indikerer at forskergruppen er holistisk i tilnærming til forskningsproblemstillinger, teori og forskningsmetode.

Ettersom konkurranse blir mer global og kompleks, bedrifter og organisasjoner kommer i et kontinuerlig behov for forskningsbasert kunnskap for å møte utfordringer for stadig endrede behov hos kundene, mer internasjonale organisasjoner, mer krevende finansielle markeder, samt å møte behov for innovasjon ettersom ny teknologi åpner for nye muligheter og trusler.

Forskningsdisipliner

Følgende forskningsdisipliner er representert i forskergruppen: Markedsføring, Psykologi, Sosiologi, Finans, Statistikk, Visuell Design, og Samfunnsvitenskap(er).

Forskningspartnere og nettverk

 • Texas Tech University, Rawls College of Business
 • University of Wisconsin at Madison
 • University of Rochester
 • Seattle University
 • Victoria Business School at Wellington NZ
 • International Competence Network of Tourism Management
 • Norwegian Tourism Partners

Pågående forskningsprosjekt

 • Education in the field of sustainable tourism and ecology in Norway and Guatemala
 • VRI 1 Stabbursnatt- næringsutvikling i randsone av verneområder
 • VRI2 - Hemsedalsløftet
 • VRI 3 Buskerud - utvikle sterkere innovasjonskraft/innovasjonsevne og verdiskapning gjennom økt samhandling og bruk av FoU i bedriftene innenfor Hemsedalsløftet i Hemsedal, Velferdsteknologi til aktører i regionen og Leverandørinvolvert innovasjon til Kongsbergindustrien og samspillet mellom disse.
 • Destinasjonsmonitor - Et styringssystem for destinasjoner
 • Reiselivsmonitor - Et nettbasert styringssystem for reiselivets utvikling
 • Økt lønnsomhet og verdiskaping med fokus på internasjonal konkurranseevne