Formidler forskning med kunst

Stillbilde fra Kin Wessels videokunstprosjekt Stemmer
Stillbilde fra kunsteren Kin Wessels videoprosjekt basert på vitnesbyrd fra eldre med psykiske problemer.

Forskningsprosjekt ved HSN viste at mange eldre ikke får hjelp med psykiske plager. Nå formidler kunstner Kin Wessel funnene i en sterk utstilling.


Over tre år jobbet forskere tilknyttet Senter for psykisk helse og rus ved Høgskolen i Sørøst-Norge med et forskningsprosjekt som samlet kunnskap om eldre hjemmeboende med psykiske helseproblemer og deres behov for helse- og sosialtjenester.

– I tråd med annen forskning, fant også vi at det ser ut til å foregå en aldersdiskriminering innenfor feltet psykisk helse og eldre. Mange får hjelp med somatiske plager, men få får hjelp med psykiske plager, forteller forsker Astrid Skatvedt, som ledet forskningsarbeidet ved høyskolen og i dag jobber ved Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Forskningsprosjektet var finansiert av Norges Forskningsråd, og prosjektet ble utført i nært samarbeid med forskningsmiljøet ved Queen Margaret University i Edinburgh.

Se innslag på NRK Østafjells

Gjenskapte skjebner

Med på laget var også kunstner Kin Wessel, som jobbet med transkribering og analyse av intervjuene med eldre som sleit psykisk.

– Jeg ble dypt berørt av å få de mange historiene fortalt på et så nært og direkte vis. Denne muligheten til å berøre ble langt på vei borte når de samme historiene skulle formidles i forskningssammenheng, som tall i en statistikk eller som rene tekster. Gjennom kunsten ønsket jeg å forløse det sterke potensialet som ligger i disse historiene, sier Wessel om bakgrunnen for kunstprosjektet.

Ved hjelp av skuespillere gjenskapte hun utvalgte fragmenter av intervjuene og festet disse til film. Resultatet har blant annet blitt brukt i undervisningssammenheng ved høyskolen.

Interaktiv kunstinstallasjon

Nå inngår filmmaterialet i en installasjon som vises på utstillingen «Stemmer» på Papirbredden i Drammen i perioden 27. mai til 3. juni. Her blir publikum invitert til å utforske materialet og kan selv velge scener gjennom å aktivisere sensorer knyttet til ulike filmklipp.

Wessel håper utstillingen kan bidra til å oppheve skammen som ofte er heftet til psykiske problemer:

– Det bør være like akseptert å snakke om smertene man har i sjelen som de som sitter i ryggen. Stigmatiseringen som gjerne følger med psykiske problemer virker til å være særlig framtredende hos den eldre generasjonen, sier hun.

– Kledelig samspill

Utstillingen er finansiert av høyskolen:

– Gjennom dette prosjektet har vi lyktes med å frambringe innsikt som er verdifull for samfunnet, Vi er glade over å kunne drive fram forskningsformidling gjennom kunstuttrykk og stolte over dette kledelige samspillet mellom kunstneriske og vitenskapelige kompetanser, sier dekan Heidi Kapstad ved Fakultet for helsevitenskap ved HSN.

Utstillingen settes også opp ved Queen Margaret University i Edinburgh senere i år.

Personorientert

Psykiske problemer er utbredt blant den eldre befolkningen. Tall fra Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid viser at de mest typiske psykiske lidelsene blant eldre er depresjon og angst. 4-8 prosent av eldre over 65 år kan lide av alvorlig depresjon eller angst, mens så mange som 25-35 prosent kan være plaget av depressive plager og angstlidelser.

– Det virker til å være veldig lite som skal til av ressurser for å bidra til en bedring av situasjonen for eldre med psykiske helseproblemer som bor hjemme. Behovet for et mer personorientert helsearbeid synes tydelig. Betydningen av tid til samvær og vennligsinnet pågåenhet i kommunehelsetjenesten kan ikke undervurderes i så måte, sier Skatvedt.

Hjemmetjeneste i skvis

Videre fant forskerne at det er Hjemmetjenesten som oftest «blir værende» med denne gruppa personer.

– Hjemmetjenesten befinner seg ofte i en sterk skvis mellom yrkesetiske retningslinjer, eget verdisyn og en praktisk hverdag som styres av vedtak om tildeling av kommunal bistand Dilemmaet til mange i Hjemmetjenesten dreier seg om at de daglig møter eldre som har omfattende psykiske helseplager, men at de bare har vedtak som dreier seg om somatikk, sier Skatvedt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Utstillingen «Stemmer»

Fredag 27. mai, kl 12.00 åpner kunstutstillingen «Stemmer» av kunstneren Kin Wessel på Papirbredden1 i Drammen. Utstillingen blir stående til 3. juni.

Utstillingen belyser livsverdenen til eldre, hjemmeboende mennesker med psykiske helseproblemer.  

Gjennom to år samlet kunstneren anonymiserte fragmenter fra forskningsintervjuer og satte disse sammen til en film. Denne inngår nå i en interaktiv installasjon der publikum inviteres til å utforske og velge scener ved å aktivisere sensorer som er knyttet til ulike filmklipp.

«Stemmer» settes også opp ved Queen Margaret University i Edinburgh senere i år.

Utstillingen er finansiert av Høgskolen i Sørøst-Norge.

Kontaktpersoner:

  • Kunstner Kin Wessel (922 53 154)
  • Forsker Astrid Skatvedt (917 39 278)