Kultur som virkemiddel for UD

Ola Kveseth Berge flankert av Arild Hovland og Melissa Nisbett, King’s College London
Ola Kveseth Berge flankert av dekan Arild Hovland og hovedopponent Melissa Nisbett, King’s College London.

Utenriksdepartementets kulturpolitiske ansvar og engasjement er temaet for doktorgraden til Ola Kveseth Berge. Fredag 13. oktober disputerte han ved Høgskolen i Sørøst-Norge, campus Bø.


Tekst og foto: Per Magnus Holtung

Han har særlig gransket spennet mellom UDs bruk av norsk kunst og kultur som diplomatisk virkemiddel og verktøy på den ene siden og kunstfeltets selvstendighet på den andre.

I doktorgradsarbeidet sitt peker han på at Norges internasjonale kulturpolitikk er svært kvalitetsorientert.

Men samtidig har mangfoldet i UDs kulturpolitikk økt de siste årene og blitt bredere. Repertoaret har bl.a. fått klarere innslag av populærkultur.

– Det speiler dermed i større grad hjemlig kulturpolitikk, sier Ola Kveseth Berge.

Kvalitetsfokuset har uten tvil bidratt til å gi norske interesser innpass på internasjonale kunst- og kulturarenaer, men representerer samtidig en utenrikspolitisk utfordring.

– Nå leverer UD akkurat det som utlandet etterspør, og ikke lenger nødvendigvis det som kan kategoriseres som spesifikk norsk kunst, sier Ola Kveseth Berge.

Balanserer

Et vedvarende spørsmål er omfanget av kunst og kultur som virkemiddel i UDs virksomhet.

Dette er fordi UDs oppdrag er nyttebasert av natur, men også fordi UD opererer med målsetninger som er vanskelige å isolere i slike klart ikke-instrumentelle og instrumentelle kategorier.

Dessuten legger Ola Kveseth Berge vekt på at kunst- og kulturfeltet, gjennom en rekke kunstfaglige organisasjoner, er tungt inne som rådgivende organ i UDs arbeid. 

Dermed bidrar dette til å balansere nytteperspektivet og gi kunstfeltet mer innflytelse på fokus og strategiske valg.

Kulturelle ambassadører

Et hovedfunn i avhandlingen hans er at det norske utenrikskulturelle arbeidet – i motsetning til UDs øvrige praksis – er svært dynamisk.

Ola Kveseth Berge peker på at dette har bakgrunn i diplomatiets integrasjon med de mest profesjonaliserte og internasjonaliserte delene av norsk kunst- og kulturliv.

–  Vi kan her snakke om et utvidet diplomati som opererer som kulturelle ambassadører for, og på vegne av, norske interesser, sier han.

Som ledd i doktorgradsarbeidet har Ola Kveseth Berge hatt forskningsopphold ved flere av Norges utenriksstasjoner, bl.a New York, London og Paris.

Ola Kveseth Berge (46) er fra Tinn i Telemark og jobber nå i Telemarksforsking i Bø

Hans utdanningsbakgrunn omfatter blant annet mastergrad i kulturstudier fra daværende Høgskolen i Telemark.

Doktorgradsavhandlingen har tittelen  Look to Norway TM: Current Norwegian Foreign Cultural Policy