Ringeriksregionen er rigget for vekst

Oversiktsbilde Hønefoss

Vi forventer vekst i befolkning, verdiskapning og sysselsetting i kjølvannet av at reisetiden mellom Hønefoss og Oslo reduseres til sirka 30 minutter.


Ifølge en omfattende rapport som Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) har utarbeidet, har Ringeriksregionen gode forutsetninger for å skape regional vekst gjennom økte investeringer som følge av Ringeriksbanen og ny E16.

Last ned rapporten (.pdf)

HSN er landets nest største statlige høyskole, målt i totalt antall studenter, og den er større enn flere av dagens universiteter. HSNs campus Ringerike på Hønefoss, som har utarbeidet rapporten på oppdrag fra næringslivsinitiativet Ringeriksløsningen, er kjent for sitt solide fagmiljø innen økonomi, ledelse, IT og jus.

Omfattende gjennomgang

HSN-rapporten fastslår også at regionen i dag er rigget for en vekst i befolkning, verdiskapning og sysselsetting som vil komme i kjølvannet av at reisetiden mellom Hønefoss og Oslo sentrum kun vil være på drøyt 30 minutter med det nye InterCity-toget. Dette er, sammen med den nye E16, planlagt å være i drift allerede i 2024.

Rapporten er på over 100 sider og bygger på en omfattende gjennomgang av aktuell litteratur, intervjuer med et 20-talls sentrale næringslivsaktører og representanter fra Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner samt analyser av data som er innhentet og lagt til rette fra kommunene. Den er et innspill til samfunnsøkonomisk lønnsomhetsbetraktning.

Egen vekstmodell

HSN har oppsummert foreliggende litteratur på området i en egen modell. Rapporten bygger på denne modellen og belyser nødvendige betingelser for regional vekst.

Rapporten påpeker at vesentlige faktorer for Ringeriksregionens fremtidige befolkningsutvikling vil være bestemt utfra nasjonale vekstfaktorer. Samtidig er det, ifølge HSN, imidlertid opplagt at regionen selv har et betydelig handlingsrom og muligheter til selv å påvirke befolkningsutviklingen gjennom regionale vekstfaktorer.

Kommunene i regionen har inntatt en offensiv posisjon til offentlig planlegging og regulering. Et regionalt plansamarbeid med felles plankontor hvor kommunale og fylkeskommunale funksjoner skal samlokaliseres er blant annet under etablering.

Ledige arealer og lave boligpriser

En av regionens vekstfaktorer er betydelige bolig- og næringsarealer som er tilgjengelige for utbygging i Ringeriksregionen. Ringerike kommune har eksempelvis alene en befolkning som er en femtedel av Bærums, samtidig som kommunen har fem ganger Bærums areal.

Ifølge HSN-rapporten har de tre kommunene allerede i dag regulerte tomtearealer klare for ca. 3.000 nye innbyggere på kort sikt, og for nærmere 14.000 på noe lengre sikt. Identifiserte, mulige nye boligområder i de tre kommunene har et potensiale for boligutbygging som er betydelig større enn dette. En del av disse arealene er lett realiserbare, mens andre vil kreve lengre prosesser.

En annen vekstfaktor som vektlegges i rapporten, er at boligprisene i Ringeriksregionen i dag er vesentlig lavere enn hva man finner i de kommunene som vil være "konkurrenter" om innflytting etter at vei og bane er på plass. Her vil regionen ha et konkurransefortrinn, ved å kunne tilby attraktive boliger til en lavere pris enn hva man ellers finner i randsonen til Oslo. 

Dobling av befolkningen

På bakgrunn av fire fremskrivninger for befolkningsvekst frem mot 2045, beregnes i rapporten hvilke behov regionen vil få for bygging av boliger og hvilke investeringer dette vil utløse. Samlet gir dette innspill til en samfunnsøkonomisk lønnsomhetsbetraktning. De fire fremskrivningene tar alle utgangspunkt i dagens befolkning i Ringeriksregionen på drøye 43.000 personer:

  • ca. 54.000 innbyggere: Dagens befolkning pluss en årlig vekst på 0,8 prosent (Statistisk sentralbyrå uten Ringeriksbanen og E16).
  • ca. 63.000 innbyggere: Dagens befolkning pluss en årlig vekst på 1,3 prosent (lavt alternativ med Ringeriksbanen og E16).
  • ca. 83.500 innbyggere: Dagens befolkning pluss en årlig vekst på 2,3 prosent (høyt alternativ med Ringeriksbanen og E16).
  • ca. 100.000 innbyggere: Dagens befolkning pluss en årlig vekst på 3,0 prosent (næringslivets prognose med Ringeriksbanen og E16).

HSN påpeker i rapporten at en årlig befolkningsvekst frem mot 2045 på 2,3 prosent vil, sammenlignet med andre, relevante regioner og områder, være realistisk dersom offentlige myndigheter, lokale, økonomiske aktører og regionens befolkning aktivt går inn og griper de muligheter som Ringeriksbanen og ny E16 gir for regional vekst.

Dette vil i så fall tilsvare omtrent en dobling av befolkningen i perioden. Med en årlig befolkningsvekst på 2,3 prosent, vil regionen passere 100.000 innbyggere i 2053. I en rapport fra Agenda Kaupang konkluderes det med at en langvarig vekst befolkningen på mellom 2,0 og 3,0 prosent gir utfordringer for kommunene, men kan håndteres.

Ringeriksregionen har samlet hatt en gjennomsnittlig befolkningsvekst på rundt 300 personer årlig fra 2001 til 2016. Veksten er skjedd til tross for en nedgang i sysselsettingen som følge av et betydelige antall virksomhetsnedleggelser i samme periode. En dobling av befolkningen i regionen frem mot 2045, tilsvarer en årlig vekst på drøyt 1.300 personer i gjennomsnitt.

16.000-23.000 nye boliger

Utfra HSNs beregninger, vil en årlig befolkningsvekst på 2,3 prosent i perioden som rapporten dekker, kreve at det bygges over 16.000 nye boenheter i Ringerikskommunene, mens alternativet med 3,0 prosents vekst vil kreve totalt over 23.000 nye boenheter frem mot 2045.

Med en årlig befolkningsvekst på 2,3 prosent frem mot 2045, vil investeringsbehovet i boliger samlet være på 56 milliarder kroner.

Disse tallene er basert på bygging av gjennomsnittlig 546 nye boenheter pr. år. Til sammen-ligning ble det i Ringerike kommune alene i 2015 godkjent hele 476 nye boenheter.

En årlig befolkningsvekst på 3,0 prosent vil tilsvarende kunne utløse en samlet boliginvestering på 82 milliarder kroner. Dette er basert på en gjennomsnittlig bygging av 784 nye boenheter årlig.