Storsatsing på autonome systemer

Illustrasjonbilde over autonomi fra Shutterstock
Tildeling: HSN har fått tildelt 14,1 millioner kroner for prosjektet "Kapasitetsløft for økt kompetanse og utnyttelse av autonome systemer". Foto: Shutterstock

Høgskolen i Sørøst-Norge har fått 14,1 millioner kroner fra Forskningsrådet til storsatsing på autonome systemer i Buskerud, Vestfold og Telemark. Tre fylkeskommuner og mange regionale bedrifter er samarbeidspartnere.


Skrevet av Jan-Henrik Kulberg og Stian Kristoffer Sande

Buskerud, Vestfold og Telemark har verdensledende industri koblet til blant annet fartøyer og fartøystyring, prosesser og produksjon, sensor og komponentutvikling, samt transport og logistikk.

Pål Augestad, viserektor for forskning, innovasjon og internasjonalisering ved HSN, sier denne industrien står overfor omfattende digitalisering og automatisering av prosesser og arbeidsoppgaver.

- Et konkurransefortrinn for dem

- Vår overordnede idé er å øke forståelsen og kompetansen innenfor autonome systemer hos bedriftene og næringsklynger i Buskerud, Telemark og Vestfold. Vi vil at dette skal bli et konkurransefortrinn for dem, og samtidig bidra til nyskaping, verdiskaping og omstillingsarbeid, sier Augestad.

I en egen pressemelding opplyser Forskningsrådet at "Høgskolen i Sørøst Norge består av flere nylig sammenslåtte enheter, og prosjektet Kapasitetsløft for økt kompetanse og utnyttelse av autonome systemer i transport og prosessindustrien er et solid prosjekt som tar utgangspunkt i tett dialog med det regionale næringslivet, samtidig som det bidrar til nasjonal kompetansebygging. Forskere og bedrifter skal jobbe sammen om datasikkerhet i autonome systemer, maskinlære, logistikk og havneoperasjoner. De tre fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold bidrar tungt med midler."

Leder for prosjektet er Paal Aamaas.

Viserektor for forskning, innovasjon og internasjonalisering ved HSN, Pål Augestad.

Flere arbeidsplasser

Augestad beskriver det aktuelle prosjektet som svært ambisiøst.

- Flere bedrifter, flere arbeidsplasser og økt forskningsvirksomhet i næringslivet står sentralt. Og i tillegg handler prosjektet om å etablere tiltak for å få til kompetanseflyt mellom akademia og næringslivet, samt å endre HSNs utdanninger slik at de er bedre tilpasset morgendagens kompetansebehov, sier Augestad.

Prosjektet skal vare fra 2018 til 2023, og har en ramme på over 75 millioner kroner. Støtten fra Forskningsrådet er, sammen med midler fra de tre aktuelle fylkeskommunene, derfor avgjørende for at prosjektet nå blir noe av. 

Om prosjektet er vellykka vil Forskningsrådet komme med nye 14,5 millioner om tre år. I tillegg kommer midler fra de tre fylkeskommunene og industripartnere og ikke minst vil HSN selv investere betydelige midler i prosjektet.

Augestad sier det blir et tett samarbeid mellom høyskolen, næringslivet og de tre fylkeskommunene om utvikling og bruk av autonome systemer innenfor produksjon og transport.

Reell utfordring 

I følge NHOs kompetansebarometer for 2017, enten har eller planlegger 2 av 3 av de spurte bedriftene å digitalisere eller automatisere de neste fem årene. 

Det er likevel ingen som med sikkerhet vet hvordan digitalisering og utvikling og bruk av autonome systemer vil påvirke bedriftenes verdiskaping fremover. 

- Det er derfor et stort behov for kunnskap innenfor området autonome systemer, og HSN ønsker gjennom dette prosjektet å svare på denne kompetanseutfordringen, sier Pål Augestad.

Etter flere dialogmøter med næringslivet prioriterer prosjektet fire tekniske områder, samt et område innenfor innovasjon og entreprenørskap:

  • Datasikkerhet i autonome systemer 
  • Maskinlæring og smarte sensorer i autonome systemer
  • Logistikk og havneoperasjoner 
  • Menneskelige aspekter i autonome systemer
  • Forretningsmodellutvikling og -innovasjon

- Dette er områder som i dag delvis dekkes av høyskolens doktorgradsutdanninger og forskergrupper, men hvor allikevel behovet for et kapasitetsløft er tilstede for å møte bedriftenes behov, sier Pål Augestad.

Gjennom virkemidler som for eksempel FoUI-eksperter, gaveprofessorater, næringsmastere og nærings-ph.d. er målet økt forsknings- og innovasjonskapasitet i næringslivet. Kapasitetsløftet vil knyttes nært opp mot regionens og fylkenes satsingsområder, virkemidler og aktiviteter. 

Kommentarer fra noen av samarbeidspartnerne:

Stein Erik Fjeldstad, rådgiver innen forskning, innovasjon og høyere utdannings ved Nærings- og miljøseksjonen i Vestfold fylkeskommune.

- Tildelingen er en veldig god nyhet, ettersom den ligger helt i tråd med de regionale satsingsområdene våre. Nå får vi viktig støtte til regional kunnskapsutvikling innenfor et fremtidsrettet næringsfelt. Tildelingen vil også støtte vårt pågående prosjekt, der vi jobber med forskningsbasert innovasjon i regionens næringsliv, i samarbeid med høgskolen og Forskningsrådet. I tillegg vil dette støtte opp under, og være en solid referanse for en søknad på Samferdselsdepartementets smart transport-konkurranse som vi blant annet samarbeider med høgskolen om.

Irene Siljan Vestby, daglig leder for industrinettverkene Telemark Offshore, IndustriClusteret Grenland og Teknologinettverk Telemark.

- Jeg vil først få gratulere HSN med tildelingen, for dette viser at Forskningsrådet har tillitt til at høgskolen har det miljøet og de verktøyene som trengs for å kunne løfte kompetansen på dette feltet videre. Tildelingen gir nå gode muligheter for et styrket samarbeid mellom industri og FoU. Dette mener vi er nødvendig for at vi skal klare å utvikle ny teknologi og ny industri. Vi håper derfor at midlene bidrar til at høgskolens og industriens kjennskap til hverandre forsterkes og at HSN vil buke ressursene på områder som er viktig for videre utvikling og teknologiløft i industrien i vår region.

Ketil Olaf Paulsen, teknologidirektør ved Kongsberg Maritime i Kongsberggruppen. 

- Kongsberg Maritime vil gjerne gratulere HSN med tildelingen fra NFR. HSN har vært og vil også i fremtiden være en viktig samarbeidspartner som har kompetanse både på den tekniske siden, på brukerfokus, logistikk og innen forretningsutvikling. Alle disse områdene er av stor betydning for den satsingen som Kongsberg Maritime gjør innen autonomi. Vi ser derfor frem til et interessant og utviklende samarbeide med en etter tildelingen styrket HSN.