Vurderer retningslinjer for ph.d.-fusk

Illustrasjonsbilde. Bok og forstørrelsesglass

HSN vurderer egne retningslinjer for fusk på doktorgradsnivå, når den ferske høyskolen nå utformer nye og felles rutiner for håndtering av plagiat og fusk.


Tekst: Jan-Henrik Kulberg

Ledergruppen ved HSN har nylig hatt håndtering av plagiat og fusk på dagsorden, og gikk da gjennom eksisterende regelverk ved de to tidligere høyskolene.

Rektor: - Handler om troverdighet

- Dekanene følger opp gjeldende regelverk og rutiner for håndtering av fusk og plagiat, og hvordan mistanke om slikt skal håndteres ved det enkelte fakultet. HSN arbeider også med en ny felles rutine som skal gjelde for hele HSN fra årsskiftet, sier rektor Petter Aasen. 

Han sier HSN har hatt stor oppmerksomhet rundt fusk, herunder plagiat.   

Aasen mener i likhet med professor Kjell Ivar Øvergård i dette intervjuet, at det også kan være behov for å lage rutiner på doktorgradsnivå:

 -  Den enkelte forsker har et selvstendig ansvar for å sette seg inn i hva som er god forskningsskikk. Det hviler også et stort ansvar på institusjonene, og den lokale ledelse når det gjelder å motvirke vitenskapelig uredelighet, det være seg forfalskning, fabrikkering, plagiering eller andre alvorlige brudd med god vitenskapelig praksis. Ved siden av rutiner for å avdekke og gripe inn hvis det har skjedd, har institusjonene også ansvar for å forebygge uredelighet gjennom utdanning og veiledning av studenter og stipendiater, sier rektor Petter Aasen.

– Det er forskerens, forskningens og institusjonenes troverdighet som kunnskapsaktører, som er i spill i denne sammenheng sier HSN-rektoren.

18 saker så langt

I hele fjor behandlet klagenemndene ved HBV og HiT 22 saker for fusk på eksamen og obligatoriske oppgaver.

Nå er de to høyskolene slått sammen til HSN, og så langt i år har klagenemda ved høyskolen behandlet 18 saker om fusk på bachelor- og masternivå.

Slik behandles mistanke om fusk

Det er klagenemda ved høyskolen som fatter vedtak i saker om mistanke om fusk, eller forsøk på fusk.   Klagenemnda bestemmer i hvert tilfelle hvilke reaksjoner som skal ilegges.

HSNs jurister blir koblet inn så snart det oppstår mistanke om fusk.   Som regel vil det være studieavdelingen og juristene som håndterer saken videre, og ikke de aktuelle faglærerne eller sensorene.

Jurist Catrine Schøne Brodwall sier bruk av plagieringsprogram gjør det mulig å se om studenter har kopiert andres tekster inn i egne eksamensbesvarelser eller oppgaver:

- Høyskolen ser svært alvorlig på fusk, og har stor fokus på avdekking av fusk og forsøk på fusk. Ved eksamen stilles det høye aktsomhetskrav til studenten. Det vil si at høyskolen mener at studentene skal ha satt seg inn i reglene om fusk og følgene av fusk i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge, samt at de skal ha kjennskap til sitering og kildehenvisning, sier Schøne Brodwall.

Hun forteller at alle studenter som blir mistenkt for fusk skal innkalles til samtale med høyskolen før det eventuelt reises sak om mistanke om fusk til høyskolens klagenemnd. Studieavdelingen v/jurist er involvert i saken fra mistanken oppstår, og forbereder saken for behandling i klagenemnda.

Slik oppdages fusk ved HSN

Fusk og forsøk på fusk kan oppdages av eksamensvakt i eksamenslokalet, av sensor ved vurdering av eksamen/innlevering eller av faglærer ved innlevering av oppgave.

I tillegg blir et dataprogram brukt for å avdekke plagiering i innleverte oppgaver.  Dette er et tekstgjenkjenningsprogram, som sjekker studentens oppgave mot tekster på internett, ulike tekstdatabaser og andre studenters oppgaver.

Konsekvenser av fusk

Dersom fusk eller forsøk på fusk oppdages, kan det få alvorlige konsekvenser for studenten.

Ved fusk eller forsøk på fusk, kan konsekvensene bli annullering av eksamen eller oppgaven, og utestenging fra høyskolen og alle andre norske utdanningsinstitusjoner i inntil to semestre.

Retten til å annullere eksamen/oppgave foreldes ikke. Saker om fusk og forsøk på fusk kan derfor tas opp på et senere tidspunkt – til tross studenten har fullført utdanningen og fått utstedt vitnemål.

Ved vedtak om annullering når en sak blir tatt opp på et senere tidspunkt, skal vitnemål og karakterutskrift leveres tilbake til høyskolen.

 

Som fusk eller forsøk på fusk regnes blant annet:

 • Bruk av andre hjelpemidler enn de som er tillatt i den enkelte emneplan.
   
 • Samarbeid med andre, utover det som er tillatt i emneplan.
   
 • Plagiering, kopiering, sitering, avskrift av faglitteratur, internettsider og eget eller andres arbeid uten tilstrekkelig kildehenvisning.
   
 • Bruk av tidligere leverte oppgaver eller eksamener, som er skrevet av studenten selv, eller av andre.
   
 • Dersom besvarelsen er preget av manglende selvstendighet, er svært lik en annen besvarelse, eller at den åpenbart er utarbeidet av andre.
   
 • Medvirkning til fusk eller forsøk på fusk.