KFM - forskningsprosjekter

KFM

Tony og Heidi jobber med følgende spørsmål:

  1. Hvordan samsvarer deltakernes forståelse av mangfoldbegrepet med myndighetenes forståelse?
  2. Hva karakteriserer det historiske og nåværende arbeidet med mangfold sett fra deltagerenes perspektiv?
  3. Hvordan kan utviklingsarbeid bidra til endrede forståelse og praksis i barnehagen og skolen?

Tuva og Åsmund undersøker korleis eit utval av lærarutdannarar i Noreg og USA forstår mangfald, og korleis dei operasjonaliserar denne forståinga i eigen profesjonsutøving.

Christian og Tony jobber med læreres holdninger og praksiser når det gjelder flerspråklighet i klasserommet, og også minoritetsspråklige elevers språkholdninger i mottaksklasser.

Hein er i sluttfasen på sitt doktorgradsprosjekt med tittelen "Raising children to become multilingual: Multilingual infant toddlers in kindergarten and home invironment".

Tony and Audrey are collaborating on research addressing the experiences of a Turkish-Norwegian teacher in the Norwegian school system.

Hein and Audrey have been exploring the silence in Norwegian educational discourses on diversity in relation to race and racism.

I sitt doktorgradsarbeid ser Sofie nærmere på hvordan ungdom med kort botid i Norge opplever møtet med norsk skole - og hvilke konsekvenser dette har, kan ha og bør ha for vårt skolesystem.

Anne Grethes doktorgradsprosjektet har tittelen "Barnehageleiinga sitt arbeid med fleirkulturell kompetanseheving i barnehagen: Barnehagen som inkluderingsarena for flyktningar".

Kjersti arbeider med et doktorgradsprosjekt med hovedspørsmålet "Hvordan kan lærere avdekke og sett inn tiltak ovenfor barn som utviser problematisk eller skadelig seksuell atferd i barneskolen?"

Solfrid forsker på hvordan vi kan forbedre overgangen fra grunnskole til videregående skole for minoritetsspråklig ungdom i faresonen for å droppe ut. Hun skriver masteroppgave om muligheten til utvidet grunnskoleopplæring for ungdom med kort botid. 

Heidi og Jocelyne undersøker hvordan lærerstudenter håndterer mangfold og spesielt hvordan dette er relevant for lærerstudenter i samfunnsfag.

Nora bruker et skolelederperspektiv i sin masteroppgave om faktorer som kan være hemmende eller fremmende for gjennomføringen av Kompetanse for mangfold. 

Ferdige masteroppgaver:

JocelyneJocelyne har forsket på hvordan ansatte i barnehager og skoler arbeider for å se, inkludere og verdsette barn med minoritetsspråklig bakgrunn.

 

Else MaritElse Marit har skrevet om skoleledelse av skoler og klasser med nyankomne elever.

 

EliEli har forsket på hva begrepet kjærlighet kan tilføre det barnehagepedagogiske i «Kompetanse for mangfold».

Medlemmer:

Førsteamanuensis Heidi Biseth

Professor Tony Burner (leder)

Førsteamanuensis Christian Carlsen

Universitetslektor Eirik Eigeland

Universitetslektor Ragnhild Evensen

Universitetslektor Jocelyne M. von Hof

Universitetslektor Hein Lindquist

Universitetslektor Susan C. Lyden

Universitetslektor Tuva Skjelbred Nodeland

Professor Audrey Osler

Universitetslektor Åsmund Aamaas

Anne-Grethe Ph.D.-kandidat Anne-Grethe Sønsthagen

 

 

Sofie Ph.D.-kandidat Sofie Haug Changezi

 

 

Kjersti Ph.D.-kandidat Kjersti Draugedalen

 

 

Solfrid Masterstudent Solfrid Mjelde

 

 

Nora Masterstudent Nora E. Ødegård

 

 

Thea Masterstudent Thea Eken

 

 

Masterstudent Karoline Dale Åsgrav