Ledelse, innovasjon og læring (LIL)

Forskningsområdene våre er tett knyttet til ledelse av kvalitetsutvikling, og dermed innovasjon og læring i hele utdanningssystemet.


Denne forskergruppen arbeider aktivt innenfor satsingsområdet «Barnehage, skole og høyere utdanning». Vi er en tverrfaglig gruppe med fokus på ledelse, innovasjon og læring (LIL); alle viktige forskningsområder i vårt komplekse kunnskapssamfunn, som er under konstant forandring. Deltakerne i gruppen støtter og utfordrer hverandre i forskningsprosjekter, slik at vi utvikler en sterk, bærekraftig forskningsgruppe med resultater som publiseres på høyt nivå.

Forskningsområdene våre er tett knyttet til ledelse av kvalitetsutvikling, og dermed innovasjon og læring i hele utdanningssystemet. Forskningstemaene spenner over ledelse, innovasjon og læring med blant annet følgende profesjonsrelaterte og fagspesifikke undertemaer: skoleeiers ledelse av utviklingsarbeid i skolen, skoleleders arbeid med skoleutvikling, teamledelse og teamarbeid, klasseledelse i skole og lærerutdanning og ledelse av egen læring. Vi forsker altså på systematisk, skolebasert skoleutvikling med endringer på alle nivå i utdanningssystemet, fra intensjonene i styringsdokumentene til resultatene av læringsprosessene.

Sammenheng mellom teori og praksis er essensiell i vår forskning på og initiering av endring i samarbeid med deltakere i praksisfeltet. Det betyr at både ledelse og lærere i utdanningssystemet er involvert i forskning som baserer seg på data også fra elever og lærerstudenter. Forskning som samtidig innebærer utvikling og endring i praksis praksisfeltet fører naturlig til at flere av deltakerne i gruppa jobber med aksjonslæring og aksjonsforskning som grunnleggende strategi.

Arbeid med søknader til forskningsrådet har synliggjort et behov for å vite mer om «mixed methods» (forskningsdesign hvor flere metoder anvendes for å få frem kvalitativt bedre forskningsresultat). Det vil ofte være både kvalitative og kvantitative metoder. Mixed methods har vi jobbet aktivt med i denne forskergruppen høsten 2015, og metoden blir nå brukt i flere mindre forskningsarbeider knyttet til denne gruppen.

 

Kontaktperson

Janne Madsen
Professor
janne.madsen@hbv.no
31 00 88 49 / 917 96 474