Nordisk nettverk for analyse av atypisk interaksjon (NORAI)

Illustrasjonsfoto atypisk kommunikasjon. Voksenhånd og barnehånd.

Nettverket knytter sammen forskere, profesjonsutøvere og studenter fra flere fagfelt, og vi arbeider med sosial samhandling der andre kommunikasjonsformer enn tale og konvensjonelt tegnspråk blir brukt.


Nordisk nettverk for analyse av atypisk interaksjon (NORAI) er et nordisk, interdisiplinært kompetansenettverk som knytter sammen forskere, profesjonsutøvere og studenter fra fagfelt som blant annet pedagogikkfag, helse og sosialfag, psykologi, språk- og kommunikasjonsfag og lignende.

Gruppen har en felles interesse for sosial samhandling som involverer en eller flere deltakere som av ulike årsaker har en annen måte å kommunisere på enn tale eller konvensjonelt tegnspråk. (for eksempel autisme, medfødt døvblindhet, demens, med mere)

Uvanlige krav

Arbeidet med å støtte opp under ulike former for alternativ kommunikasjon er kompetansekrevende, og stiller ofte uvanlige krav til fagfolk på tvers av fagfelt.

Atypisk interaksjon er et interdisiplinært forskningsområde som har gitt viktige empiriske bidrag til hvordan vi kan undersøke sosial samhandling når en eller flere av deltakerne bruker alternative og supplerende kommunikasjonsformer (ASK).

Video

Nettverket arbeider med videobaserte analyser som grunnlag for å utvikle kunnskap og praksiser som kan bidra til å styrke sosiale relasjoner, deltakelse og medvirkning for barn, unge og voksne som bruker alternativ kommunikasjon.

Videodata har også et stort potensial som veiledning- og læringsredskap. Nettverkets medlemmer samarbeider blant annet om å utvikle metoder for videobasert kollegaveiledning i team. Formålet er å styrke den profesjonelle kompetansen og forbedre praksis i de virksomhetene som har behov for det.     

Aktiviteter og arrangementer

Nettverket organiserer regelmessige fagseminarer og workshops med blant annet fremlegg, diskusjoner og felles analyse av data. Nettverket legger til rette for samskriving av artikler/antologier og prosjektsøknader med relevans for fagområdet.

Gruppens medlemmer bidrar også i utviklingen av studietilbudene ved USN som er knyttet til fagområdet. For tiden arbeider nettverket med å utvikle et nordisk masterprogram. Dette blir gjort i samarbeid med universiteter og praksisinstitusjoner i Norden.

Kontaktpersoner:


Deltakere:

  • Anne Marie Landmark (UiO)
  • Anne Nafstad (Statped)
  • Karttunen Eija Tuulikki  (UNN)
  • Kirsten H Costain (Statped)
  • Lill-Johanne Eilertsen (Signo)
  • Maria Creutz (Nordic Welfare)
  • Oddvar Hjulstad (USN)
  • Rasmus Hougaard Pedersen (RN)
  • Signhild Skogdal (UiT)
  • Sigrun Sletner (Signo)

 

Samarbeidspartnere