Velferdsstatens yrker – kvalifisering og profesjonsutøvelse (VelfY)

Velferdsstatens yrker. Illustrasjonsfoto.

Forskergruppen har som mål å bidra til å styrke den profesjonsrettede forskningen ved Universitetet i Sørøst-Norge. Gruppen vil bidra til kunnskapsutvikling i, for og med velferdsstatens yrker.


Velferdsstatens yrker forstås som barnehagelærer, lærer, barnevernspedagog, vernepleier, sosionom og sykepleier. Disse yrkene står overfor en rekke utfordringer når det gjelder forholdet mellom velferdsambisjoner, profesjonell og byråkratisk ansvarliggjøring og tjenestemottakeres behov, utfordringer som er sentrale både i utdanningene og i profesjonsutøvelsen.

VelfYs forskergruppe har en praksisnær profil og har som mål å arbeide innovativt i samarbeid med praksisfeltet. Forskergruppen har som mål å belyse så vel profesjonsoverskridende som profesjonsspesifikke forhold som påvirker kvaliteten på utdanningene, arbeidslivet og tjenestene som ytes innenfor ulike områder. Et spesielt fokus vil ligge på utdanningskvalitet og arbeidslivskvalitet, begreper som operasjonaliseres gjennom forskningsarbeider med fokus på ledelse, veiledning og rekruttering til og frafall fra yrkene. Forskergruppens målsetninger må for øvrig ses i sammenheng med Senter for profesjonalisering sitt mandat og målsetninger som gruppa er tilknyttet.

Forskergruppen har en tverrfaglig profil og er sammensatt av deltakere fra ulike fakulteter og profesjonsutdanninger; sosial og helsefag, lærerutdanningsfag, pedagogikk, sosiologi og litteraturvitenskap bidrar inn i forskningen.

Forskergruppens hovedsatsingsområder

Utdanningskvalitet

Arbeidskvalitet

Opplæringskvalitet og studielivskvalitet

Deltakelse i og frafall fra høyere utdanning

Utdanningsledelse

Veiledning i høyere utdanning

Arbeidslivskvalitet og tjenestekvalitet

Deltakelse i og frafall fra yrkene

Ledelse innenfor velferdsstatens yrker

Veiledning av nyutdannede og erfarne profesjonsutøvere

Veiledning for kvalitetsutvikling og innovasjon

Intern/ eksternfinansiert prosjekter

  • ProV – Profesjonsutvikling gjennom veiledning

Nordisk forskningsprosjekt der kommuner, høgskoler og universitet i Danmark Finland, Norge og Sverige har inngått et likeverdig partnerskap bestående av lokale tverrsektorielle forskningssirkler og et flernasjonalt, tverrsektorielt nettverk. Deltakerne studerer ulike forhold knyttet til det å utvikle en skole på vitenskapens grunn (forskningssirkelen i Laholm/Høgskolen i Halmstad).

Prosjektleder: Eva Bjerkholt

Prosjektmedarbeidere: Hilde Sofie Stokke, Merethe Roos, Jorunn Hegna og Bente Selliseth
Finansiering: Nordplus Horisontal

  • BIFALL – Barnehagekvalitet ved Interaktive Forsknings Aktiviteter gjennom Ledelses Læring


Kvalitetsutvikling i barnehagene. I perioden fra 2013 til 2016 har tre barnehager, ca 60 ansatte, deltatt i et interaktivt utviklings- og forskningsprosjekt. Sentrale områder er ledelse, personalets engasjement, kommunikasjon, språk og faglig innhold.

Prosjektleder: Elin Ødegård (USN/UiS)

Prosjektmedarbeidere: Helge Røys og Julie Nordahl

 

  • CIESL: Classrom Interaction for Enhanced Student Learning (Forskningsprosjekt om klasseledelse)

CIESL-prosjektet vil utvikle kunnskap om hvordan lærere videreutvikler interaksjonen med elevene i klasserommet. Prosjektet er en intervensjonsstudie med fokus på klasseledelse.
CIESL prosjektet er et samarbeid mellom Institutt for grunnskoleutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS, Universitetet i Stavanger), Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap (HSN) og Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger).

Prosjektleder: Sigrun Ertesvåg (UiS)
Prosjektmedarbeidere: Merete Høgseth Kronstad og Anne Høva Glenna
Finansiering: FINNUT-programmet, Norsk forskningsråd

  • Kvalitet og læring i høyere utdanning

Dette tverrfaglige forskningsprosjektet er igangsatt i 2015 og har som mål å utvikle ny forskningsbasert kunnskap om kvalitet i høyere utdanning rettet mot arbeid med barn og unge. Det er også et mål å nyansere og utvide kvalitetsbegrepet ved å belyse kvalitet sett «innenfra», gjennom studenters og ansattes øyne. I tillegg har prosjektet som mål å gjenkjenne og analysere forhold som kan fremme deltakelse og hindre frafall fra høyere utdanning.

Prosjektleder: Hilde Larsen Damsgaard.

Prosjektmedarbeidere: Kjersti Røsvik og Ann Kristin Larsgaard.
 

  • TST - Teachers Support Teams

TST-prosjektet ledes av Professor Harry Daniels, Dr. Sue Learoyd-Smith og Dr. Ian Thompson ved Department of Education, Oxford University. Moderprosjektet ved Universitetet i Oxford jobber mot lærerteam i ungdomsskoler og har fokus på lærernes samarbeid om utfordringer i skolehverdagen. Prosjektet er søkt inn i nettverket European Cooperation in Science and Technology (COST) og består av forskere fra ulike land, blant annet England. Spania, Romania, Italia, Israel, Norge og Mexico. Det norske delprosjektet setter søkelys på lærere i høyere utdanning. Vi samarbeider med UiO, HBV og UiT om systemer for å ivareta lærerutdanneres læring.

Prosjektleder: Eva Bjerkholt

Prosjektmedarbeidere: Gry Hjortdal, Heidi Valla, Torill Aagaard, Kristin Solli Schøien og Jorunn Hegna.
Finansiering: Internfinansiert forprosjekt
 

  • Lærerens profesjonsuttrykk - en utøvende del av pedagogikken

Hva som tillegges betydning i en profesjonsutdanning henger ikke nødvendigvis sammen med en forståelse av hva som er vesentlig eller ikke vesentlig for en brukbar praksis, men med hva vi har språk for å drøfte, begreper for å håndtere og kriterier for å måle. Selv om pedagogisk profesjonsutøvelse er avhengig av personen som formidler, læreren er instrumentet i en utøvende relasjonell kommunikasjonspraksis, er mestringen av generelle muntlige kommunikative ferdigheter og muntlig profesjonell uttrykkskompetanse som kompetanseområde lite fokusert og prioritert i grunnutdanningen.

Prosjektet er i startfasen og presentert for deler av personalet ved Institutt for pedagogikk.

Prosjektleder: Kristin Solli Schøien

Prosjektmedarbeidere: Hilde Hegna, Terje Melaas og Eva Bjerkholt

Status: Det søkes finansiering til dette prosjektet

Leder for forskningsgruppen:

Medlemmer i forskningsgruppa: