Kropp - bevegelse - mening

Skiløpere på startstreken til et stort skiløp.

Vi forsker på bevegelsen som utgangspunkt for bevisstgjøring og mening i ulike kontekster, for eksempel i samspillet mellom kroppen og dens fysiske omgivelser (klasserommet, idrettsbanen, landskapet); eller i den kroppslige kommunikasjonen som etableres i dans og idrett; eller i mediatiseringen av den medisinsk manipulerte kroppen.


Gruppens forskningstemaer kan konkretiseres i følgende undertemaer:

 • Bevegelsesbevisstgjøring i kroppsbaserte praksiser
 • Regi og improvisasjon i idrett og dans
 • Forskning på kroppsbaserte praksiser og kroppsbaserte praksiser som forskning
 • Kroppen i det urbane og rurale landskap: former landskapet kroppen eller kroppen landskapet?
 • Kroppslig kommunikasjon i ulike sosiale kontekster
 • Kropp og materialitet: inklusjon og eksklusjon, grenser og mulighetsrom
 • Den transhumane kroppen: kirurgi, medikalisering, proteser, doping
 • Mediatisering og marginalisering av avvikende kropper
 • Kroppsbilder og fremmedgjøring
 • The Clean Ahtlete – Embodying Metaphors

Forskningsdisipliner

Forskningsgruppen studerer relasjonen mellom kropp, bevegelse og mening ut fra både tverrfaglige og flerfaglige disipliner. Noen av gruppens forskere er forankret i lærerutdanning, idretts- og friluftsfag, helsefag og kunstfag, andre i humanistiske og samfunnsvitenskapelige disipliner som historie, sosiologi, sosialantropologi, filosofi, pedagogikk og semiotikk.

Gruppens prosjekter og aktiviteter

 • “Moving bodies and the Nordic Model”. Tekstantologi med bidrag av gruppens interne og eksterne medlemmer.
 •  “Negotiating body movements between nature, culture and technology”. Bidrag til søknad om midler til SAMKUL-prosjekt I samarbeid med forskningsgruppen “kultur- og idrettspolitikk”.

Gruppemedlemmenes prosjekter

 • PhD-prosjekt «Fra instrumentell til eksistensiell kropp». Dansepedagogisk prosjekt om erkjennelse av den levde kropp. Klassiske danseres erfaring med Kinetic Awareness, en release-basert samtidsdansteknikk. Anette Torgersen.
 • PhD-prosjekt «Fotballens steder». Utgangspunktet er kroppen, konteksten er et sørafrikansk township, metoden er sosialantropologisk, og spørsmålene er: Hvordan forholder mennesker seg til en fotballbane? Hva slags mening har et sted i lokalmiljøet? Hvilke elementer av makt legger føringer for relasjonen mellom folk og idrettsplass? Jo Grønlund.
 • PhD-prosjekt «Altered embodiment in search of a new ontology». A case study of blind fencers gives rise to the question: What difference does bodily difference do? Ana Koncul.
 • «An interdisciplinary approach to the human mind: subjectivity, science and experiences in change». En Routledge Book. Line Joranger.
 • “Images and self-images. The impact of photography on identity construction”. Mikkel B. Tin.

 

Samarbeidspartnere og nettverk

 

 • Thomas Alkemeyer (Oldenburg University, Germany)
 • Lisa Blackman (Goldsmiths, University of London)
 • Espen Dahl (Det arktiske universitet, Tromsø)
 • Gunn Engelsrud (Norwegian School of Sports Sciences, Oslo)
 • Merete Lund Fasting (University of Agder)
 • Erling Krogh (Norwegian University of Life Sciences)
 • Maarit Mäkelä (Aalto University, Finland)
 • Jenny Slatman (Tilburg University, The Netherlands)
 • Tone Pernille Østern (Norwegian University of Science and Technology – NTNU)