Kommunale helsetjenester til eldre

To eldre damer snakker sammen.

Forskningsgruppa forsker innenfor området helse, omsorg og helsetjenester til eldre. Det forskes på individ- og systemnivå, og det anvendes kvalitative og kvantitative metoder. Gruppa arbeider med problemstillinger med ulike innfallsvinkler til pasientsikkerhet og brukermedvirkning i sykehjem og hjemmetjeneste.


Forskningsdisipliner

Forskningsgruppa er forankret i helsevitenskapen. Den består av personer fra ulike disipliner, og er både, samfunnsvitenskapelig, naturvitenskapelig og humanistisk orientert. Et felles mål for den kunnskapen som utvikles, er at den skal bidra til å forbedre helse, omsorg og helsetjenester til eldre. Forskningsgruppen er knyttet til Senter for omsorgsforskning Sør.

Pågående forskningsprosjekter

 • Older persons in transition (Prosjektleder: Sigrun Hvalvik. Medarbeidere: Inger Åse Reierson, Bjørg Dale)Prosjektet omfatter studier som undersøker helserelaterte overganger hos eldre, fra et pasientperspektiv, pårørendeperspektiv og utøverperspektiv i hjemmetjeneste og sykehjem.

Avslutta forskningsprosjekter

 • Pensjonistforbundets aktivitetssenter – noe helt nytt? (Prosjektleder: Elisabeth Aase. Medarbeidere: Per Gunnar Dish, Solveig Hauge) Prosjektet søker kunnskap om hva som skal til for å gjøre morgendagens aktivitetssentre attraktive slik at unge eldre/pensjonister ønsker å ta de i bruk. Undersøkelsen består av en innledende spørreskjemaundersøkelse og en oppfølgende kvalitativ undersøkelse.
 • Toward a safe home living – behavioral classification as a method to detect unusual behavioral for people living alone (Forprosjekt). (Prosjektleder: Carlos Pfeiffer. Medarbeidere: Ingunn Lia, Sigrun Hvalvik, Solveig Hauge, Nils-Olav Skeie, May Omland) Prosjektet skal identifisere og beskrive forutsetningen for utvikling og utprøving av et sensorbasert klassifikasjonssystem for et trygt hjemmeliv når en person bor alene.

Pågående doktorgradsprosjekter

 • The transition of older residents into long-term care units in nursing homes - Studies of how newly admitted older residents are perceived, experienced and helped by staff and next of kin. (Prosjektleder: Marianne Eika. Veiledere: Sigrun Hvalvik, Bjørg Dale og Geir Arild Espnes). Dette er en feltstudie som følger 10 pasienters flytting til langtidsplass i sykehjem. Studien fokuserer spesielt på pårørende og personalet.
 • Patient safety in Nursing Home (Prosjektleder: Kathrine Cappelen. Veiledere: Karina Aase, Anette Harris, Solveig Hauge) Prosjektet pasientsikkerhet i sykehjem er en tverrsnittstudie som ved hjelp av spørreskjema kartlegger ansattes oppfatninger om pasientsikkerhet i tolv norske sykehjem. Spørreskjemaet er oversatt fra engelsk og valideres med sikte på bruk i norske sykehjem.
 • E-health to the older caregiver (Prosjektleder: Hilde Solli. Veiledere: Ida Torunn Bjørk, Sigrun Hvalvik, Ragnhild Hellesø) Prosjektet er en kvalitativ studie som undersøker hvordan bruken av IKT påvirker relasjonen mellom eldre pårørende og helsepersonell når kommunikasjonen skjer gjennom bruk av web-forum og web-kamera.
 • Ivaretakelse av psykososial helse hos eldre, hjemmeboende personer med demens. (Prosjektleder: Anette Hansen. Veiledere: Solveig Hauge, Ådel Bergland). En kvalitativ studie hvor hensikt er å få mer kunnskap om hvordan psykososiale behov hos eldre, hjemmeboende pasienter med demens forvaltes og utøves i praksis.
 • Well-being and adult development among retirees (Prosjektleder: Lars Bauger. Veiledere: Rob Bongaardt, Sigrun Hvalvik, Bjørg Dale).The project is a qualitative study of recently retired individuals and their experiences with the phenomenon of well-being. The experience with this phenomenon will also be investigated in relation to a constructive developmental perspective.

Nasjonale samarbeidspartnere

 • Universitet i Oslo v/førsteamnuensis Ragnhild Hellesø
 • Universitetet i Stavanger v/ prof. Karina Aase og forskningsprogrammet Quality and Safety in Health Care Systems
 • Universitetet i Agder v/professor Ulrika Söderhamn, professor Åshild Slettebø og førsteamanuensis Bjørg Dale
 • Institutt for teknologiske fag, HiT ved professor Carlos Pfeiffer
 • Lovisenberg diakonale høgskole v/førsteamanuensis Ådel Bergland
 • Senter for omsorgsforskning -Vest
 • Senter for omsorgsforskning -Øst
 • Fylkesmannen i Telemark
 • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Porsgrunn kommune ved Karin Thorvik
 • Skien kommune v/ fagsjef May Omland
 • Sykehuset Telemark HF

Internasjonale samarbeidspartnere

 • University College Dublin, College of Health Sciences, Ireland ved professor Gerard Fealy og førsteamanuensis Amanda Phelan