Forskning på pasientsikkerhet og reproduktiv helse

Lege og en gravid kvinne

Vi forsker på utilsiktede hendelser i svangerskapet, under fødsel og i barseltiden.


Pasientsikkerhet

Norge har lav sykelighet og dødelighet for mor og barn under svangerskap, fødsel og barseltid. Svikt og dårlig kvalitet i omsorg og behandling oppstår likevel fra tid til annen og medfører unødvendige komplikasjoner for mor og barn som kan medføre skade med varierende alvorlighetsgrad. Innen fødselshjelpen er svikt ofte relatert til mangelfull kompetanse, kommunikasjon, samarbeid og uklare ansvarsforhold, men svikt i organisering av virksomheter er også rapportert. Arbeidet med å forebygge svikt som kan medføre skade har blitt stadig viktigere. Pasientsikkerhet (patient safety) defineres av Verdens helseorganisasjon som ‘the absence of preventable harm to a patient during the process of health care and reduction of risk of unnecessary harm associated with health care to an acceptable minimum’. Alle ledd i omsorgskjeden medfører en grad av risiko, og det er derfor behov for både kvalifisert lederskap, tydelige retningslinjer og prosedyrer, kvalifisert helsepersonell, pasientinvolvering og kvalitetsforbedringsarbeid.

Adverse events (utilsiktede hendelser) og near-misses (nesten hendelser) er begreper som benyttes for å beskrive hendelser relatert til pasientsikkerhet. Utilsiktede hendelser viser til ikke-intenderte skader hos en pasient forårsaket av mangelfulle ytelser i helsetjenesten.
Near-misses (nesten hendelser) er hendelser som har kapasitet til å forårsake skade, men som ikke nådde fram til pasienten slik at uønskede konsekvenser ble unngått.

Publikasjoner

Nilsen Mørch, M., Sommerseth, E. & Dahl, B. (2019). Kvinners barselerfaringer etter akutt keisersnitt – en kvalitativ studie. Sykepleien Forskning (akseptert)

Lyberg, A., Dahl, B., Haruna, M., Matsuzaki, M. & Severinsson, E. (2018). Links between patient safety and fear of childbirth – a meta study of qualitative research. Nursing Open.