Vis studievalg

Senter for personorientert helsearbeid – eldre og personer med langvarig helsesvikt

Senteret er et tverrfaglig forskningsmiljø med fokus på personorientert helsearbeid og med et særlig fokus på eldre og personer i forskjellige livsfaser med langvarig helsesvikt og komplekse helsebehov.


Det overordnede målet for senteret er å utøve pasient- og/eller praksisnære forskning av høy vitenskapelig kvalitet, bidra til å samle og formidle forskningsbasert kunnskap, med et særlig fokus på eldre og personer med langvarig helsesvikt, samt å bli et knutepunkt for forskning på feltet og i regionen. 

Dette skal gjøres ved a) å samle kompetanse inn i et tverrfaglig og produktivt forskningsmiljø, b) å utvikle og gjennomføre innovative forskningsprosjekter i nært samarbeid med partnere i offentlig og privat sektor, og c) å bidra til å videreutvikle utdanningene på alle nivåer på feltet, fra bachelor og videreutdanning til master- og forskernivå.

Senteret skal også bidra til å styrke det lokale, regionale, nasjonale og internasjonale samarbeidet og bygge livskraftige nettverk for å utvikle gode og konkurransekraftige forskningsmiljøer, regionalt, nasjonalt og på sikt internasjonalt.

Forskningen om eldre og personer i ulike livsfaser med komplekse og sammensatte helsebehov omfatter per i dag både forebygging, helsefremmende strategier, behandling og omsorg, i både akutte og kroniske sjukdomssituasjoner inklusiv innovasjon og ny teknikk for hjelpemidler og velferdsteknologi. Et viktig og sentralt fokus i denne forbindelse er å studere forutsetninger for personorientert omsorg til de aktuelle målgruppene. 

Forskningsaktiviteten vil også berøre tjenesteutvikling, ledelse, organisasjon og samhandling. Hva angår prosjekter av mer innovativ karakter, er Vitensenteret Helse og Teknologi og dets samarbeidspartnere i næringslivet viktige aktører og samarbeidspartnere.

Kontaktperson