Dialogforum for praksisrettet forskning

Høsten 2014 etablerte SFPR et Dialogforum for praksisrettet forskning for å stimulere til kunnskapsdannelse i det praktiske felt.


Praksisrettet eller praksisnær forskning innebærer både å utvikle kontekstspesifikk, erfaringsbasert bruker- og fagpersonalkunnskap og kontekstuavhengig forskningsbasert kunnskap. Det siste betyr at man skal bidra til å gjøre den forskningsbaserte kunnskapen tilgjengelig slik at dens potensielle relevans i praksisfeltet testes.

Forumet skal være et møtested for metodespørsmål, inkludert forskningsetiske spørsmål, med vekt på ulike metoder for kunnskapsdannelse i praksis – særlig knyttet til aksjonsforskning/handlingsorientert forskningssamarbeid. Her kan ulike FoU-prosjekter presenteres, granskes og diskuteres etter hvert som prosjektene utvikler seg. Forumet kan derved fungere som et forskningsmessig og faglig-etisk sikkerhetsnett.

Foruten ansatte fra Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved HSN, er forumet åpent for deltagere fra praksisfeltet, brukerorganisasjoner, studenter (primært master- og doktorgradsnivå) som arbeider med praksisrettede og/eller aksjonsorienterte forskningsprosjekter, uten at temaet nødvendigvis er knyttet til psykisk helse.

Om dere har noen spørsmål ,så kan dere da kontakt med Ottar Ness, ottar.ness@hbv.no
Spre gjerne programmet i deres nettverk!

Program høsten 2016

Dato: 22. August
Sted: Høgskolen i Sørøst-Norge, Campus Drammen, Papirbredden 1
Rom: U 6507
Kl: 13.00 – 15.00
Program:

 • Acceptability towards controlled drinking – a potential PhD-prosjekt. v/Esther Adenike Ogundipe og Rolf Sundet, Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Social support and relational welfare in community mental healthcare – a potential PhD-project. v/Knut Ivar Bjørlykhaug og Ottar Ness, Høgskolen i Sørøst-Norge


Dato: 5. September
Sted: Høgskolen i Sørøst-Norge, Campus Drammen, Papirbredden 1
Rom: U 6507
Kl: 13.00 – 15.00
Program:

 • What is the nature of peer support? Literature review and exploring practices. A PhD-project. v/Emma Watson, University of Nottingham.


Dato: 3. Oktober
Sted: Høgskolen i Sørøst-Norge, Campus Drammen, Papirbredden 1
Rom: U 6507
Kl: 13.00 – 15.00
Program:

 • Min vei inn i van Manen’s hermeneutisk fenomenologiske tilnærming – deling av en reiseetappe i prosjektet «Supportive Support? – the lived experiences of support in the lives of young people with mental health problems» v/stipendiat Mona Sommer, Høgskolen i Sørøst-Norge.
 •  The Permanent Healthcare Education for taking care of family members in mental health services in Brazil – a PhD-project. v/Gabriela Martins, University of Sao Paolo


Dato: 7. November
Sted: Høgskolen i Sørøst-Norge, Campus Drammen, Papirbredden 1
Rom: U 6507
Kl: 13.00 – 15.00
Program:

 • Barn i sårbare situasjoner og deltakelse. v/Bente Hasle, Høgskolen i Volda


Dato: 5. Desember
Sted: Høgskolen i Sørøst-Norge, Campus Drammen, Papirbredden 1
Rom: U 6507
Kl: 13.00 – 15.00
Program:

 • Deltakelse i musikk og teaterverksted som arena for recovery – et PhD-prosjekt. v/Kristin Berre Ørjasæter, Nord Universitet.

 
 

Ledelse

Forumet ledes av førsteamanuensis Ottar Ness og professorene Marit Borg og Bengt Karlsson.

Det avholdes 3-4 seminarer (første mandag i måneden; kl. 13.00 – 15.00) hvert semester.

Datoene vil bli gjort kjent ved begynnelsen av semesteret.

Senter for psykisk helse og rus (SFPR), har konsentrert forskningen om fire temaområder:

1. Erfaringsbasert kunnskapsutvikling og recoveryforskning

2. Dialogiske og samarbeidsbaserte praksiser i helse- og velferdstjenestene

3. Praksisnær forskning og

4. Aktørperspektiv og kritisk refleksjon
 

De konkrete målene for forumet er:

 • å utvikle metodisk, praktisk og etisk kompetanse innen praksisrettet, handlingsorientert og brukerinvolvert forskning og utviklingsarbeid innen Fakultet for helsevitenskap
   
 • å støtte opp om FoU-prosjekter som bidrar til helsefremmende og forebyggende innsatser med særlig vekt på psykisk helse 
   
 • å stimulere til studentdeltagelse i lærerinitiert forskning og derved bidra til forskningsbasert undervisning
   
 • å utvikle og opprettholde kunnskapsdialoger mellom akademiske forskere, praksisfelt og brukere av psykisk helsetjenester