Om Senter for omsorgsforskning, sør

Senter for omsorgsforskning ble opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet på bakgrunn av St.meld nr. 25 (2005–2006) og er etablert ved Universitetet i Tromsø, Nord universitet, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Agder sammen med Universitetet i Sørøst-Norge, samt NTNU på Gjøvik. De fem sentrene utgjør et nasjonalt nettverk som koordineres fra Gjøvik.


Senter for omsorgsforskning skal bidra til å styrke praksisnær forskning og utvikling, drive forskningsformidling overfor kommunene og utdanningssektoren og bidra til kompetanseheving i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Senteret har et særlig ansvar for samarbeid med og veiledning av utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester. Senter for omsorgsforskning har knyttet til seg et panel av omlag 50 kommuner, såkalte omsorgsforskningskommuner, som sammen utgjør et representativt utvalg av norske kommuner.

Mandat

Senterets mandat er å samle, produsere og formidle kunnskap om omsorg og omsorgsarbeid.

Med å «samle kunnskap» mener vi at Senter for omsorgsforskning skal holde oversikt over relevant kunnskap innen fagfeltet, inkludert kunnskap om nye arbeidsmåter. Senteret skal samle, oppsummere og tilgjengeliggjøre kunnskapen blant annet gjennom Omsorgsbiblioteket.

Med å «produsere kunnskap» mener vi å drive forskning , utviklingsarbeid, og innovasjonsarbeid innen hele fagfeltet.

Med «formidling av kunnskapen» mener vi å spre og gjøre kjent relevant kunnskap gjennom ulike medier, slik at den blir til nytte for målgruppene våre.