Verktøy for samskaping

Her finner du modeller og verktøy som er utviklet og testet i konkrete case, slik at det blir lettere for kommuner å starte opp og gjennomføre samskaping.


SAMSON

Forskerne fant at de fleste norske casene var på et lavt modenhetsnivå. Det er vanskelig å få til samskaping i praksis. Prosjektet viste at det generelle kunnskapsnivået om samskaping var svakt og at kommunene slet med å sikre reell brukerinvolvering i casene.

Ved å kombinere teori og erfaringer fra casene er det utviklet en modell for lokal samskapende sosial innovasjon. Denne modellen har blitt brukt til å lage et digitalt prosessverktøy for samskaping, SAMSON. Verktøyet skal brukes i samskapingsprosesser, og gir et bilde av hvor samarbeidet står og hvilke handlingsfelt man må jobbe med for å få til reell samskaping.

Verktøyet gjør det mulig å justere kursen underveis i prosessen, samt evaluere prosessen i etterkant i lys av både handlingsfelt og verdier – hva gjør vi bra, hvor har vi utfordringer, hvordan klarte vi å korrigere underveis eller hvor sviktet vi. Modellen tar utgangspunkt i at samskaping er relasjonelt og kontekstuelt, og at posisjon og roller alltid må synliggjøres for å kunne håndteres. Verktøyet må brukes sammen med alle partene og sikrer derfor likeverdighet og åpenhet i prosessen.

SAMSON

SoImpact

Innovasjonsarbeid gjennom samskaping forutsetter bruk av forskjellige metoder for innsamling og evaluering av resultater, både med hensyn til verdier som skapes i prosessen og effekter i etterkant. Effektmåling er krevende fordi årsakssammenhengen mellom innsats og effekt ofte er uklar. Det er likevel viktig å vite om ressursene man bruker leder til forventede sosiale resultater og effekter.

SoImpact håndterer dette. Verktøyet ble først laget av SoCentral, og har blitt videreutviklet i FoU-prosjektet. Det skiller seg fra flere andre metoder for effektmåling av sosial innovasjon ved at verktøyet først og fremst fokuserer på måling av resultater og virkninger av innsatser, hvor årsaks-virkningsammenhengen er høy. SoImpact er et verktøy for å velge ut og identifisere indikatorer, og måle resultater, virkninger og effekter av innsats i samskapende sosial innovasjon. Verktøyet er en prosess i ti steg som strukturer arbeidet fra innledende måldefinisjoner, til identifisering av måleindikatorer til evaluering og analyse.

SoImpact

Tilbake til SESAM