Forskning og publikasjoner fra SESAM

SESAM påtar seg forskningsoppdrag etter anbudsutlysninger, etter felles utvikling med samarbeidspartnere og vi gjennomfører forskning som vi selv tar initiativ til. Vi utvikler annen FoU-aktivitet; evalueringer, veiledning og formidling, sammen med samarbeidspartnere, og vi tilbyr forskningsbasert etter- og videreutdanning i emner knyttet opp til ledelse, innovasjon og entreprenørskap. Våre foredrag er både informative og insprerende.


Publikasjoner 

  • Hauge (2017) Hans A. Social enterprise in Norway – caught between collaboration and co-optation? Peer Review on “Fostering social entrepreneurship to tackle unmet social challenges”, Host Country Discussion Paper – Norway. European Commission.
  • Hauge, H. and Wasvik, T.M. (2016) Social Enterprise as a Contensted Terrain for fefinitions and Practice – The case of Norway (Ch 5) In “Andersen LL., M. Gawell, & R. Spear. “Social Entrepreneurship and Social Enterprises. Nordic Perspectives. Routledge.
  • Kobro, L.U, L. L. Andersen, H. H. Espersen, K. Kristensen, C. Skar og H. Iversen. (2018) Demokratisk Innovasjon. Rapport for KS. www.ks.no/samskaping
  • Kobro, L.U. & E. Andvig (2017) Social innovation and entrepreneurs in the Norwegian context, on the outskirts of a European discourse. Conference paper - 6th EMES International Research Conference on Social Enterprise, 2017.
  • Kobro, L.U. (2017) Sosialt entreprenørskap – politisk retorikk, eller ny metodikk? Artikkel i Stat & Styring  1:2017. https://www.idunn.no/stat/2017/01/-_politisk_retorikk_eller_ny_metodikk
  • Kobro, L.U. (in progress) Mapping of Social Enterprises and their Eco-systems in Europe - Country fiche – NORWAY. Paper for the European Commission.
  • Kobro, L.U., R. Røtnes, F. Eggen og C. Skar. (2017) Statlige rammevilkår på ramme alvor - Sosialt entreprenørskap i norsk offentlig kontekst. Utredning for departementene. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-rammevilkar-pa-ramme-alvor/id2578527/
  • Kobro, Lars U. (red) La oss gjøre det sammen! Håndbok i samskapende sosial innovasjon. www.ks.no/samskaping
  • SAMSON og SoImpact – To verktøy for måling av samskapings prosess og resultat. www.ks.no/samskaping