Digitalt nattilsyn

Avsluttet prosjekt om implementering av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenester i fire norske kommuner.


Publikasjoner

Artikkel: Nilsen, E. R., Dugstad, J., Hilde, E., Gullslett, M. K., & Eide, T. (2016). Exploring resistance to implementation of welfare technology in municipal healthcare services – a longitudinal case study. BMC Health Services Research (Epub ahead of print: http://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-016-1913-5

Rapport: Dugstad, J., Nilsen, E. R., Gullslett, M. K., Eide, T., & Eide, H. (2015). Implementering av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenester : opplæringsbehov og utforming av nye tjenester – en sluttrapport. Retrieved from Drammen: http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/285837