Digitalt tilsyn

Digitalt tilsyn er et unikt innovasjons- og forskningsprosjekt med fokus på implementering av velferdsteknologi i norske kommuner. Med i prosjektet er åtte kommuner, et bedriftsnettverk, et bedriftsprosjekt og to forskningsinstitusjoner.


Om forskningsprosjektet

Implementering av teknologi i helse og omsorg handler i mindre grad om selve teknologien og i større grad om opplæring, organisering, utvikling av tjenester og kommunikasjon.

Hovedfokus i forskningsprosjektet er å identifisere faktorer som fører til vellykket implementering av velferdsteknologi i kommunene. Dette undersøkes gjennom følgende problemstillinger:

 • Identifisering av barrierer som hindrer de ansatte i å ta i bruk teknologien.
 • Identifisere behov for opplæring, ny kunnskap og ferdigheter for ansatte og pårørende.
 • Identifisere mulige og nødvendige endringer i organisasjonen som kommer som et resultat av økt bruk av velferdsteknologi.
 • Gjennom fokus på pårørende: beskrive behov, roller og potensielle fordeler og utfordringer for pårørende ved økt bruk av velferdsteknologi.
 • Sette søkelys på etiske dilemmaer som dukker opp ved økt bruk av tilsynsteknologi.

Resultatene fra forkningen vil ha implikasjoner også for andre interessenter enn ansatte og pårørende. Først og fremst for pasientene eller brukerne, men også for utdanningsinstitusjoner og andre deler av offentlig sektor, som kommuner og sykehus.

Forskningen vil bidra til teori om interaksjon mellom menneske og maskin, og bidra med kunnskap om implikasjoner for organisasjonen ved økt bruk av teknologi, både strukturelle og kulturelle aspekter. Studien vil også bidra til helse- og omsorgsarbeid i praksis. Forskningen vil også bidra til kunnskap om samarbeid mellom private og offentlige aktører i tjenestesektoren.

Innovasjonsprosjektet

I følge Helsedirektoratets er velferdsteknologi «…først og fremst teknologisk assistanse, som skal understøtte og forsterke brukernes trygghet, sikkerhet, mobilitet, samt å muliggjøre økt fysisk og kulturell aktivitet». Brukernes og de ansattes trygghet har spesielt vært i fokus i dette prosjektet, og var bakgrunnen for at man i pilotprosjektet fokuserte på tilsyn på natt. Dette vil videreutvikles ved å utvide scopet til for eksempel dagtid, til flere brukere og eller til flere teknologistøttede tjenester, avhengig av hva kommunene ønsker å prøve ut.

Det unike ved prosjektet er at alle kommuner prøver ut lik teknologi, men på ulike arenaer som sykehjem, omsorgsboliger og private hjem eller en miks. Tjenestene som blir teknologistøttet er: Fravær/fall ut av seng og passering gjennom dør på rom eller ytterdør i egen bolig. Sentralt i teknologien som implementeres i Digitalt tilsyn er en teknologisk plattform som gjør det mulig å få velferdsteknologi både fra bedrifter i nettverket og løsninger fra utenforstående leverandører (globalt) til å virke sammen. Kjent teknologi kan altså kobles på systemet.

Arbeidsmetodikken i implementeringen legger vekt på erfaringsdeling og kompetanseoverføring mellom de ulike kommunene. I tillegg var det lagt opp til tett samarbeid med forskerne. Viktige prinsipper for prosjektdeltakelse er tilstedeværelse på felles workshoper for kommunene, bedriftene og forskerne. Det er på disse felles workshopene at mye av kompetanseoverføringen foregår. Leder for innovasjonsprosjektet som inkluderer workshop’ene og andre aktiviteter er Hilde Holm, daglig leder i Arena Helseinnovasjon Forskning og innovasjon.

Pilotprosjektet

Forprosjektet varte fra 2013 til 2014 og resulterte i en publikasjon som oppsummerer forskningsbasert kunnskap fra de første erfaringene med implementeringen av digitalt tilsyn i fem kommuner.

Publikasjoner

Dugstad, J., Nilsen, E. R., Gullslett, M. K., Eide, T.,  Eide, H. (2015): Implementering av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenester: opplæringsbehov og utforming av nye tjenester – en sluttrapport. HBV Skriftserien 13.  http://hdl.handle.net/11250/285837

Eikebrokk, T. R., Nilsen, E. R. and Garmann-Johnsen, N. (2017): Exploring the Role of Process Orientation in Healthcare Service Innovation: The case of Digital Night Surveillance. AMCIS 2017 Proceedings, Boston MA, August 10-12, 2017. Association for Information Systems 2017 ISBN 978-0-9966831-4-2. https://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1452&context=amcis2017

Eikebrokk, T. R., Moe, C. E., & Stendal, K. (2016). Pilotprosjekter i kommunal e-helse - fremmes eller hemmes tjenesteinnovasjon? Nokobit 2016, Bergen, 26-30 Nov. NOKOBIT, vol. 24, no. 1. Bibsys Open Journal Systems, ISSN 1894-7719. https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2441364

Meum, T. T., and Nilsen, E. R. 2016. Co-creation of an Innovation Network : Engagement and User Involvement in Digital Care Services. eTELEMED 2016: The Eighth International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine 32–35. http://www.thinkmind.org/index.php?view=article&articleid=etelemed_2016_2_30_40189

Nilsen, E.R. Slik kan kommunene bruke teknologi for å gi et bedre tilbud til de eldre. http://forskning.no/meninger/kronikk/2017/05/velferdsteknologi-slik-kan-kommunene-bruke-teknologi-gi-et-bedre-tilbud-til-de-eldre-digitalt-tilsyn

Nilsen, E.R. Slik kan kommunene bruke velferdsteknologi. https://www.usn.no/aktuelt/nyhetsarkiv/slik-kan-kommunene-bruke-velferdsteknologi-article208015-7457.html

Nilsen, E. R. & Gausdal A.H. (2017). The multifaceted role of the network orchestrator - a longitudinal study. International Journal of Innovation Management. 21(6).

Nilsen, E. R., Dugstad, J., Eide, H., Gullslett, M. K., & Eide, T. (2016). Exploring resistance to implementation of welfare technology in municipal healthcare services – a longitudinal case study. BMC Health Services Research, 16(1), 657. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27846834

Nilsen, E.R. et al. (2015): Eldreomsorg og teknologi. Kronikk i Agderposten (November 27th 2015), i Laagendalsposten (November 29th 2015), and i Drammens Tidende (December 3rd 2015). https://www.pressreader.com/norway/agderposten/20151127/281861527420059

Stendal, K. and Dugstad, J. (2017). What is the role of the IT-department in future health care, can they be ignored? Proceedings of Scandinavian conference of Health Informatics, Kristiansand, Norway. http://www.ep.liu.se/ecp/145/014/ecp17145014.pdf

Artikler under vurdering (in review)

Meum, Torbjørg T., Nilsen, Etty Ragnhild: Digital innovation in municipal care services: Engagement and learning across communities of practice.

Nilsen, E.R, Stendal, K., Gullslett, M.K.: The Complexity of Stakeholders in Implementation of Technology in Municipal Healthcare.

Organisering

Prosjektet er finansiert av tre regionale forskningsfond:

 • Oslofjordfondet
 • Agderfondet
 • Hovedstadsfondet

Risør kommune er prosjekteier og Universitetet i Sørøst-Norge leder prosjektet som går over tre år med start april 2014 og forventet avslutning i 2017.

Styringsgruppa

 • Risør kommune: Aase Synnøve Hobbesland (leder)
 • Holmestrand kommune: Solfrid Nilsen
 • Lier kommune: Gry Hallberg
 • Kongsberg kommune og Nore og Uvdal kommune: Britt Inger Kolset
 • Grimstad kommune: Silje Bjerkås
 • Drammen kommune: Kari Johanne Tønnesen
 • Arena Helseinnovasjon: Petter Stølen
 • Universitetet i Sørøst-Norge: Janne Dugstad
 • Universitetet i Agder: Carl E. Moe
 • Apertus AS: Vebjørn Berre

I tillegg møter Etty Nilsen, prosjektleder USN, og leder for innovasjonsdelen av prosjektet Hilde Holm, AH-FI.

Forskerne

Forskergruppen er tverrfaglig sammensatt av forskere fra Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Universitetet i Agder: