Tillitsmodellen

Tillitsmodellen er et følgeforsknings- og evalueringsprosjekt som Vitensenteret gjennomfører på oppdrag av Oslo kommune. Bakgrunnen for prosjektet er at de kommunale helse- og omsorgstjenester er under press. Det er behov for å utvikle en ny forvaltningsmodell for hjemmetjenestene som er robust nok til å håndtere de utfordringer som kommer med økende antall eldre.


Prosjekt Tillitsmodellen

Vi utforsker erfaringener med å organisere hjemmetjenesten i tverrfaglige selvstyrende team. Prosjektet omfatter fire bydeler, og gjennomføres i to faser, som for-pilotering (2016-17) og hovedpilotering (2017-18).

I Tillitsmodellen har teamene beslutningsmyndighet og helhetlig ansvar for tildeling, prioritering og utførelse av tjenester i et avgrenset geografisk område. Dette representerer en innovasjon i hjemmetjenestene og et alternativ til bestiller/utfører-modellen. Hovedtanker bak Tillitsmodellen er å tilbakeføre myndighet til fagpersonene, styrke personorienteringen i tjenestene og gi den enkelte bruker færre personer å forholde seg til. Med Tillitsmodellen ønsker man å heve kvaliteten på tjenesten, øke tryggheten for brukerne og styrke motivasjonen for medarbeiderne.

Formålet med prosjekt Tillitsmodellen er å identifisere styrker og svakheter med et tillitsbasert tjenestedesign, for dermed å legge best mulig kunnskapsgrunnlag for videre tjenesteutvikling og implementering i alle bydeler.

Publikasjoner

Tillitsmodellen – erfaringer med mini-pilotering av selvstyrende team i tre bydeler i Oslo kommune.

Forskere i prosjektet

  • Tom Eide, Professor i ledelse, etikk og litteratur (prosjektleder), Vitensenteret Helse og Teknologi, HSN.
  • Etty Nilsen, Førsteamanuensis, organisasjon og ledelse, Vitensenteret Helse og Teknologi/HSN Handelshøyskolen.
  • Monika Gullslett, Førsteamanuensis, psykisk helse, helseteknologi, Vitensenteret Helse og Teknologi, HSN.
  • Anja Hagen Olafsen, Førsteamanuensis, organisasjon og motivasjon, Vitensenteret Helse og Teknologi/HSN Handelshøyskolen.
  • Hilde Eide, Professor i kommunikasjon og helseveiledning, Forskningsleder og fungerende daglig leder for Vitensenteret Helse og Teknologi, HSN.