Bakgrunn og historikk for Vitensenteret

En strategiprosess i Drammensregionen i 2005/2006 la grunnlaget for vår satsing på helseinnovasjon. Næringsliv, organisasjoner, kommuner, fylkeskommunen, høyskolen og helseforetaket (sykehuset) så potensialet for næringsutvikling knyttet til forsknings- og kunnskapsmiljøet innen helse. Sammen så vi det økende behovet for innovasjon og teknologi i offentlig sektor, og bestemte oss for å samarbeide om en satsing på helse- og velferdsteknologi.  Siden 2006 har partnerne utviklet egen kompetanse, produkter og tjenester, og samtidig bidratt til hverandres utvikling. Om lag 60 bedrifter har deltatt i konkrete prosjekter i perioden 2006-2016. Nettverket har deltakere fra Buskerud, andre regioner og land.

Overordnet målsetting har vært: å styrke det regionale partnerskapet ved å utvikle framtidsrettede, konkurransedyktige og lønnsomme produkter i tråd med reelle brukerbehov i helse- og omsorgstjenesten, gjennom forskningsbaserte samhandlings- og innovasjonsprosesser. Sagt på en annen måte: vi legger sammen kunnskap og erfaring fra forskning, praksis og næringsliv, og utvikler teknologi og helsetjenester som er nyttig for kommunene og som brukes av pasienter, brukere og pårørende.

Velferdsteknologi fra vårt partnerskap selges i et internasjonalt marked og er tatt i bruk av helse- og omsorgstjenesten i en rekke norske kommuner. Større nasjonale og internasjonale selskaper har de siste årene kjøpt opp nettverkets bedrifter og løsninger, og sikrer videre satsing og markedsføring. Tilknytningen til det etablerte partnerskapet og til Vitensenteret helse og teknologi er avgjørende for investorer og nye eiere.