Utdanning og tjenestedesign ved Vitensenteret

Vi samarbeider med kommuner og helseforetak om nye utdanninger, fagdager, konferanser, workshops og kan skreddersy opplegg.


Utdanninger utviklet ved Vitensenteret

Vitensenteret utvikler nye utdanningstilbud basert på helse-, sosial- og velferdssektorens behov for framtiden, som for eksempel:

 • Helse- og velferdsteknologi i samhandling og omsorg
 • Lean i helse og omsorg I -III (på oppdrag)
 • Helseledelse

Fakultet for helse- og sosialvitenskap har fått tildelt studieplasser tilknyttet helse og IKT, og Vitensenteret har fått ansvar for å utvikle masterprogrammet «Digital helse og velferd», som tilbys fra 2017/2018.

Sammenheng mellom forskning, innovasjon og nye utdanningstilbud

Ved Vitensenteret helse og teknologi arbeider det forskere fra hele USN, og flere forskergrupper arbeider med prosjekter som er relevante for utdanning. I det internasjonale NFR-finansierte prosjektet «Kommunikasjon med eldre – utvikling av en utdanningsplattform» deltar studenter, eldre, lærere og kommuner for å utvikle utdanning som gir bedre kommunikasjon med eldre. Målet er at helsetjenesten blir bedre på å fange opp og ivareta de eldres behov. I prosjektet utvikles digitale læringsressurser i samarbeid med en stor regional edTech bedrift. Studenter fra to masterutdanninger skriver masteroppgave i kommunikasjonsprosjektet.

I den tverrfaglige forskergruppen Digitalt tilsyn forskes det blant annet på digitalisering av helsetjenester for velferdsstaten. Med midler fra Norgesuniversitetet gjennomførte Vitensenteret i 2014/2015 et kvalitetshevingsprosjekt i alle helseprofesjonsutdanningene (sykepleie, optiker og radiografi). Utgangspunktet var hvilken kompetanse profesjonsutøverne i helsevesenet trenger for å utføre arbeidet sitt i en moderne, digital arbeidshverdag. Program- og instituttledere og nærmere 80 undervisere har fått opplæring i innovasjon og entreprenørskap. Opplæringen førte til en gjennomgang og identifisering av området tjenesteutvikling i alle studie- og emneplaner, inkludert praksisplaner i profesjonsutdanningene. Som et resultat av prosjektet har fagpersonalet kvalitetssikret alle studie- og emneplaner og utarbeidet læringsutbyttebeskrivelser, læringsaktiviteter og -ressurser, arbeidskrav og vurderingskrav og –former, som imøtekommer behovet for innovativ kompetanse i helsetjenester. Et annet resultat av prosjektet er et tettere samarbeid med regionale aktører, privat næringsliv og ulike velferdstjenester om innovasjon.

Metodikken er den samme når forskergruppen nå følger opp med et tilsvarende prosjekt knyttet til e-helse og velferdsteknologi i alle profesjonsutdanningene innen helse og sosial ved USN. Tematikken er allerede tema for flere masteroppgaver ved flere fakultet i høyskolen, på initiativ fra Vitensenteret.

Ferdighetstrening og simulering

Simulering er trening i praktiske ferdigheter som forberedelse til praksis, og er er en viktig del av Vitensenterets virksomhet. Dette foregår i Vitensenterets simuleringslab, som stadig oppdateres med nytt utstyr. For studenter i profesjonsutdanningene er simuleringstrening en viktig del av studiet. Men også praktikere fra sykehus og kommune kommer til Vitensenteret for å trene opp ferdigheter av ulike slag. Det kan være snakk om å øve på nye prosedyrer, tverrfaglig samhandling eller krevende samtaler. Også simulering av på bruk av ehelse og velferdsteknologi er sentralt, noe som vil bli stadig viktigere fremover. I Vitensenterets simuleringslab forskes det også på ferdighetstrening som metode og grunnlag for innovasjon i profesjonsutdanningene.

Arrangementer 

Vitensenteret er en møteplass hvor aktører med interesse for helse og teknologi kan få hjelp til å arrangere konferanser, fagdager, workshops, seminarer etc. Eksempler på tematikk: 

 • Implementering av velferdsteknologi
 • Velferdsteknologisk status i norske kommuner
 • Sosialt entreprenørskap
 • Universell utforming
 • Velferdsteknologi og etikk
 • Demens og velferdsteknologi

Opplegg som kan skreddersys

De beste resultater oppnås når utvikling av kompetanse og implementering av teknologi knyttes til egne strategier og mål. Vitensenteret har god erfaring med skreddersøm, og kan tilby opplegg på følgende områder: 

 • Implementering av teknologi
 • Utvikling av tjenestedesign
 • Etisk kompetanseheving
 • Tillitsbasert ledelse

Kontakt

Vil du vite mer om utdanninger arrangementer eller skredder­sydde opplegg kontakt Janne Dugstad.

For utdanningsspørsmål kontakt utdanningansvarlig Monika Gullslett.