KLOK

Kvinnelige forskere, Læring, Organisasjon og Kjønnsbalanse – KLOK

Kontakt oss!

Prosjektet er avsluttet!

KLOK er et NFR-finansiert prosjekt som tar sikte på å øke kvinneandelen i faglige toppstillinger og forskningsledelse ved HSN. Midler er tildelt fra BALANSE-programmet i 2015, for en periode på tre år. Prosjektet har etablert et stort kvinnenettverk med over 60 kvinnelige forskere på førstestillingsnivå, der alle deltakerne tar sikte på kompetanseutvikling til professor- eller dosentnivå. Tiltakene i KLOK er rettet både mot den enkelte kvinnelige forsker og mot organisasjonsnivået, der integrering av kjønnsperspektiv i lederrollen står helt sentralt. I tillegg gjennomføres det forskning. Prosjektet er forankret i høgskolens toppledelse. 

Aktuelt fra KLOK-prosjektet