Deltakelse i KLOK

Premisser for deltakelse i KLOK – tildeling av ressurser

Alle kvinner som er fast ansatt ved HBV-delen av HSN, som er enten førsteamanuenser eller førstelektorer – og som definerer seg selv i et karriereløp for å oppnå professor- eller dosentkompetanse, er potensielle deltakere. Deltakelsen skal være avtalt med instituttleder, og dokumentert gjennom begges underskrift på et søknadsskjema for opptak i KLOK.

Hver deltaker mottar ressurser tilsvarende 28 timer på egen arbeidsplan som skal  dekke medgått tid til fellesaktiviteter i prosjektet, bl.a. samlinger og bidrag i forbindelse med forskergruppens datainnsamling.

I dag har KLOK 66 deltakere fra 15 institutter. Finansieringen av KLOK er basert på 60 deltakere, så per i dag har vi et «overbelegg». Fra januar 2016 opererer vi med venteliste. Enkelte deltakere nøyer seg med «passiv» tilhørighet til KLOK og har ikke deltatt på noen av de tre samlingene i løpet av det første prosjektåret. Andre har foreløpig kun deltatt på samlingene – mens den siste gruppen både deltar på samlinger og er godt i gang med h.h.v. mentorordning, CV-vurdering eller andre tiltak.

I løpet av våren 2016 vil det gjøres en gjennomgang av prosjektet, og tas kontakt med «passive» deltakerne mtp å gi plass til de som nå står på venteliste.

 

Forskning i KLOK-prosjektet

KLOK tar delvis utgangpunkt i et aksjonsforskningsperspektiv. Deltakernes medvirkning er sentral og bidrar til innsikt både på individ- og organisasjonsnivå. Forskergruppa i KLOK består av fire deltakere i prosjektet: Sigrun Svenkerud (leder p.t.), Irmelin Drake, Brit Ballangrud og Jorun Ulvestad. Gruppa organiserer og gjennomfører datainnsamlinger og analyser, og bidrar til å føre ny kunnskap tilbake til organisasjonen og deltakerne i prosjektet – underveis i prosjektet. KLOK vil i tillegg bidra til følgeforskning på sentralt nivå, slik BALANSE-programmet i NFR legger opp til. 

Klok