• Forsiden»
  • KLOK-tiltak på individnivå

KLOK-tiltak på individnivå

Prosjektsøknaden har lagt opp til:

1. Samlinger av alle deltakerne, i kombinasjon m/workshops: Det gjennomføres tre tematiske samlinger pr. år med sikte på kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling gjennom foredrag og diskusjoner, for å utvikle og systematisere ny kunnskap som bidrar positivt til karriereutvikling og opprykksøknader til professor- og dosentnivå. I tillegg skal eksisterende virkelighetsforståelser, verdier og interesser relatert til kvinnelige forskeres karriereutvikling i HBV utfordres. Deltakelse fra instituttledere og dekaner vurderes fortløpende. Det samme gjelder mannlige forskere som befinner seg i et kvalifiseringsløp til professor eller dosent

2. Medie- og formidlingstrening: Som ledd i å motvirke kvinnelige forskeres tradisjonelt lite offensive formidlingsrolle, skal en eller flere samlinger dedikeres til medie- og formidlingstrening som skal støtte kvinnelige forskere som ønsker å innta en mer synlig rolle i offentligheten.

3. Nettverksgrupper: Det etableres små nettverksgrupper for å sikre erfaringsdeling mellom de kandidatene som nærmer seg opprykk, og de som nylig har fått opprykk.

4. Mentorordning: Deltakerne tilbys midler til å lønne en mentor, enkeltvis eller gruppebasert.

5. Vurdering av CV: Vurderingene skal fortrinnsvis bidra til viktig innsikt for den enkelte i forhold til egen karriere- og publiseringsprofil.

6. Frikjøp: Det lyses ut interne midler til frikjøp av kandidater som til enhver tid plasserer seg innenfor kategorien «Professor/Dosent i løpet av 1,5 år». Midlene skal finansiere skriveperioder til konsentrert publiseringsaktivitet – alternativt som støtte til utenlandsopphold for bygging av nettverk og økning av kvinneandelen blant prosjektledere i internasjonale prosjekter.

7. Prøveevaluering: Det legges opp til et system for prøveskriving med evaluering av opprykksøknader.

8. Møter med faglige forbilder: Prosjektledelsen vil ta kontakt med gjesteforelesere og gjesteforskere som besøker HBV/HSN. 

klok