• Forsiden»
 • Tiltak på organisasjonsnivå

Tiltak på organisasjonsnivå

KLOK er forankret i høgskolens toppledelse, og prosjektet legger opp til integrering av kjønnsperspektiv i all relevant tematikk om forskningsledelse og lederroller. Eksisterende kunnskap og  virkelighetsforståelser skal utfordres – og ny kunnskap skal bidra til å legge premisser for  utøvelse av ledelse ved HBV/HSN.

Det jobbes med:

 • Formidling av KLOKs idégrunnlag, målsettinger og aktiviteter, bl.a. gjennom oppslag på høgskolens hjemmeside
 • Informasjon i dekan- og ledermøter
 • Informasjon på fakultetsmøter (foreløpig kun HUT)
 • Referansegruppe med deltakelse fra sentrale ledere
 • Mellomlederes deltakelse i fokusgrupper – refleksjoner over ulike ledelsesrelaterte temaer
 • Instituttledere og andre sentrale ledere inviteres til deltakelse på samlinger
 • Deling av kunnskap på tvers av kjønn – menn som deltakere på utvalgte samlinger
 • Aksjonsforskningsperspektiv som bidrag til innsikt og medvirkning i egen organisasjon
 • Høgskolens styre og ulike utvalg som arenaer for å løfte kjønnsperspektivet
 • Systematisering av kunnskap om karriereløp med utgangspunkt i gjennomførte CV-vurderinger
 • Tiltakspool
 • Lederseminar med kjønnsperspektiv
 • KLOKs egen nettside

klok