Arbeid knyttet til menneskerettigheter, medborgerskap og mangfold

Kunnskap er et viktig vern mot framveksten av vold, rasisme, ekstremisme, fremmedfrykt, forskjellsbehandling og intoleranse. Høgskolen i Sørøst-Norge ønsker derfor å dele erfaringer, kunnskap, forskning og pedagogiske perspektiver med de som har ansvar for yrkesutøvere som hele tiden møter nye utfordringer knyttet til menneskerettigheter i et stadig mer mangfoldig samfunn. Vi ønsker å bidra til økt kompetanse hos disse profesjonsutøverne.


Fakultetet har gjennom sin forskningsprofil satt seg som målsetting å bidra til systematisk fagutvikling for morgendagens samfunn. Økende globalisering og økt mobilitet i samfunnet vil kreve økt kunnskap om utdanning i et interkulturelt og multikulturelt perspektiv.

Menneskerettigheter, medborgerskap og mangfold i profesjonsutøvelse er et strategisk satsningsområde ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Sammenhengen mellom disse temaene er synlig i flere av våre utdanninger. På høyskolen er vi opptatt av pedagogiske perspektiver og praktisk implementering av menneskerettigheter. Vi forkuserer på problemstillinger og profesjonsutvikling forbundet med aktiv deltakelse i et mangfoldig samfunn, og drøfter inkluderende og ekskluderende mekanismer i samfunnet.

Her finner du mer informasjon om HSNs undervisnings- og veiledningskompetanse og aktiviteter ved fakultetet.

Fakultetet driver to forskningssentre, og er involvert i et tredje, som utfører oppdrag og forskning for, og sammen med, samarbeidspartnere:

  • Barnehagesenteret - Senter for barnehageforskning (Vestfold)
  • Senter for pedagogiske tekster og læreprosesser (Vestfold)
  • Senter for etikk og samfunn (Drammen) 

Studier

Grunnskolelærerutdanningene: Utdanning for flerkulturell kompetanse,menneskerettigheter og inkludering

Ved HSNs studiested i Drammen legger vi vekt på å kvalifisere lærere for en flerkulturell skole i et samfunn som preges av mangfold og endring. Studentene lærer å forstå forskjellige uttrykk for mangfold (f. eks. etnisitet, kjønn, funksjonsevne og sosial bakgrunn) og se dem i politiske,
kulturelle, juridiske og strukturelle perspektiver. Studentene skal utvikle evne til å anerkjenne, respektere og gi rom for ulike uttrykk for mangfold i klasserommet og i samfunnet, og evne til å skape et inkluderende læringsmiljø som legger til rette for den enkelte elevs læring og utvikling. Studentene lærer om menneskerettigheter og spesielt barns rettigheter i profesjonsetisk sammenheng. Gjennom refleksjon, kunnskap og forståelse for mangfold i samfunnet, i utdanning og i individet, skal studenten utvikle ferdigheter og holdninger som kan skape et godt grunnlag for god kommunikasjon med barn og foreldre. Dette innebærer et aktivt og bevisst arbeid for barnets rettigheter i skolen.

Kontaktpersoner er førsteamanuensis Ådne Valen-Sendstad og førsteamanuensis Heidi Biseth.


MSc in Human Rights and Multiculturalism

Dette er et tverrfaglig internasjonalt studie program som fokuserer på menneskerettigheter og flerkulturalitet på lokalt, nasjonalt, regional og internasjonalt nivå. Studiet er for studenter fra bachelorgrader innen ulike fagdisipliner. Det er også et masterprogram for studenter fra lærerutdanninger. Samfunnsfag(ene) danner felles utgangspunkt. Studiet foregår i sin helhet på engelsk. Kontaktperson er førsteamanuensis Lena Lybæk 

Enkeltemner

Dette samlingsbaserte studiet er profesjonsrettet og skal gjøre profesjonsutøvere bedre rustet til arbeide med mennesker som er berørt av vold og overgrep i nære relasjoner. Menneskeretttigheter og profesjonsetikk utgjør halvparten av studiet. Sentralt i dette er spørsmålet om statens forpliktelse til å informere og undervise sine profesjonsutøvere i relevante menneskerettighets instrumenter, og i hvilken grad dette faktisk gjøres. Fokus rettes mot profesjoners autonomi, deres organisatoriske og lovmessige føringer, og hvorvidt menneskerettigheter eller profesjonsetikk er adekvate og relevante verktøy for å skape bevissthet om og motstand mot nære menneskerettslige krenkelser. Kontaktperson er førstelektor Runi Børresen.

Emnet tilbys studenter i alle bachelorløp. Studiet har som formål å stimulere til refleksjon over problemstillinger knyttet til det å være borger av et moderne samfunn, og gir en innføring i sentrale problemstillinger i vitenskapsteori og -historie, filosofi og psykologi, kunst og litteratur,
teknologi, økonomi og menneskerettigheter. Studiet gir 10 studiepoeng. Studiet er utarbeidet av professor Tom Eide og førstelektor Bjørn Flatås

Seminarer

Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap er hjem for en årlig seminarserie knyttet til medborgerskap, menneskerettigheter og mangfold i utdanning. Seminarserien bygger på det strategiske fokus ved fakultetets undervisnings- og forskningsaktivitet. Seminarserien i 2014-15 er den fjerde i rekken. Seminarene finner sted utvalgte onsdager mellom 13.30-15.30 på Papirbredden kunnskapspark i Drammen. 

Seminarene er åpne, og besøkes av forskere og lærere, «policy-makers», studenter og andre interesserte.
Seminarene organiseres av professor Audrey Osler og førsteamanuensis Lena Lybæk.

  • Oversikt over seminarer

Kompetanseutvikling/skoleutvikling

Høgskolen deltar som en aktiv partner i flere utviklingsprosjekter og samarbeider med skoleeiere på ulike nivåer. Blant annet som prosjektledere i kunnskapsdepartementets kompetanseløft for mangfold og som prosjektleder for NAFOs satsning på opplæring av ungdom med kort botid