Flerkulturelt verksted

Leder: Maria E. Moskvil


Flerkulturelt verksted er eit tverrfagleg nettverk av 18 fagpersonar frå Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Vi ynskjer å bidra til auka interesse for fleirkulturelle born, elevar og vaksne. Vår intensjon er at BLU- og GLU-studentar skal møte eit kompetent og utviklingsorientert fagfelleskap. Intensjonen er difor at utviklingsprosjektet Flerkulturelt verksted skal kome våre studentar til gode gjennom eit meir kompetent undervisningspersonale, men også gjennom planlagte publikasjonar i 2015. Vi erfarer allereie at utviklingsprosjektet Flerkulturelt verksted stimulerer til FOU-arbeid, men erfaringsutveksling gjennom halvdagsseminara våre, lokal nettverksbygging og styrking av undervisningstilboda vi tilbyr har også stått sentralt i prosjektet.

I Stortingsmelding 6 (punkt 4.6.2.) vart det påpeika at fleirkulturell pedagogikk og andrespråksdidaktikk skulle styrkast i lærarutdanningane. Kompetanseløftet er tenkt å nå ut til lærarar og barnehagelærarar. Tildelinga på 350 000 har gjort det mogleg å realisere planane for vårt utviklingsprosjekt. Gjennom møtepunkta og aktivitetane i 2014 har vi skapt ein arena for deling av kunnskap og kompetanse innan det fleirkulturelle området. Bidraga frå prosjektdeltakarane i Flerkulturelt verksted har ulik karakter. Lyden er oppteken av mangfold som ressurs, og har eit kritisk multikulturelt perspektiv. Fleire har presentert både nye og godt etablerte prosjekt som har betydd mykje for HBV sin kulturutvekslings- og internasjonaliseringsprofil (Sanna og Aasen, Schwebs og Høihilder, Salvesen). Nokre har valgt å gjere nye datainnsamlingar (Hareide, Øines og Maagerø), fire stipendiatar presenterer deler av sine doktorgradsarbeid for oss andre i Flerkulturelt verksted (Zelaya, Brandal, Brinch Jørgensen og Bueie). Vidare har fleire av fagpersonane i prosjektet studert pedagogiske læringsressurrsar (Wølner og Karlsen), medan andre har presentert påbegynte FOU-prosjekt om andrespråksdidaktikk og fleirkulturell pedagogikk (Lindquist, Laugerud og Moskvil). 

Profilpresentasjon, Flerkulturelt verksted:

Fleirkulturell pedagogikk

Fleirspråklegheit/Andrespråks-didaktikk

Stein Laugerud: «Skole-hjem samarbeid i møte med minoritetselever»

Susan Lyden: «Kompetanse for mangfold og barnehage som institusjon - Kan et «flerkulturelt perspektiv» uten kritisk forståelse av barnehagen som institusjon bidra til å opprettholde og dekke over diskriminerende makt forhold i barnehagen?»

Asgjerd Vea Karlsen: «På hvilken måte kan bruk av digitale verktøy med vekt på det visuelle og auditive være med på å støtte språkopplæringen i et flerkulturelt klasserom?»

Tor Arne Wølner: «Didaktikk og språkopplæring for minoritetsspråklige med læringsressurser som digitale bøker for uttale- og lesetrening, i kombinasjon med andre audiovisuelle læringsverktøy som PenPal, Ipad, talesynteser, lydopptak og Interaktive tavler»

Sigurd Hareide: «Moskèer og koranskoler i Drammen og Vestfold-byene – en kartlegging av opplegg og deltakelse i muslimsk trosopplæring»

Gunnar Aasen og Thor K. Sanna:

  • «Hvilken betydning har det for studenter å møte en annen kultur, oppleve fattigdom og sette vår pedagogikk inn i en global sammenheng?»
  • «Hvilke erfaringer har studenter (nå førskolelærere) og fagpersoner fått etter 12-år med praksis i Nicaragua, og hvilken betydning har en slik praksis hatt for arbeidet i barnehagene?»

Iben Brinch Jørgensen: «Hvem bygger vi kulturhuset for? Hvordan retorikken i by- og stedsutviklingen i Norge bidrar til kulturell ekskludering»

Geir Salvesen, Eli Kari Høihilder og Nina Schwebs: «Ressursperspektivet – med utgangspunkt i elevers kulturelle bakgrunn. Hvordan bruke praktisk estetiske fag som en ressurs for inkludering. Erfaringer fra praksis med fokus på musikk og mat og helse»

Israel Ramon Zelaya: «Revitalisering av rama språk i Nicaragua; å skape læremidler til rama elever for å lære deres eget språk»

Agnete Bueie: «Andrespråkselevers forståelse og bruk av lærerkommentarer på skriftlige tekster i norskfaget på ungdomstrinnet»

Solveig Brandal: «Kva vestlege kvinners reiseforteljingar frå Austen fortel om oss sjølve. Åsne Seierstad og Bokhandleren i Kabul»

Eva Maagerø og Anne Øines: «I hvilken grad legger barnehagen vekt på literacyopplæring i et andrespråkperspektiv?»

Maria Elisabeth Moskvil: «Andrespråkselevars reflekterande skriving i Normprosjektet»

Hein Lindquist: «Samtalekulturer i det flerkulturelle klasserommet»

 

Presentasjon av dei enkelte deltakarane, klikk her.