Forskning - Kompetanse for mangfold

Det utføres følgeforskning på Kompetanse for mangfold ved Høgskolen i Sørøst-Norge


I et slikt sentralt og dagsaktuelt prosjekt er det viktig at også forskning gjennomføres. Målet med forskningen er å undersøke hvordan pedagoger forstår mangfold og tilrettelegger undervisnings- og læringsaktiviteter tilpasset barn og ungdom. I tillegg gjøres det komparativ forskning på arbeidet i ulike fylker og regioner.

Forskere:

Tony  Heidi responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50  Tuva responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50  Åsmund responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

  Nora  Eli Vium responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50   Solfrid responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

Sofie  Jocelyne responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

Tony Burner (leder av gruppen), professor
Heidi Biseth, førsteamanuensis
Tuva Skjelbred Nodeland, høgskolelektor
Åsmund Aamaas, høgskolelektor
Nora E. Ødegård, masterstudent
Eli Wium, masterstudent
Solfrid Mjelde, masterstudent
Else Marit Bjerknes, masterstudent
Solfrid Mjelde, masterstudent
Sofie Haug Changezi, Ph.D.-kandidat
Jocelyne M. von Hof, masterstudent (avsluttet masteroppave)

 

Tony og Heidi jobber med følgende spørsmål:

  1. Hvordan samsvarer deltakernes forståelse av mangfoldbegrepet med myndighetenes forståelse?
  2. Hva karakteriserer det historiske og nåværende arbeidet med mangfold sett fra deltagerenes perspektiv?
  3. Hvordan kan utviklingsarbeid bidra til endrede forståelse og praksis i barnehagen og skolen?

Sofie og Heidi ser nærmere på hvordan ungdom med kort botid i Norge opplever møtet med norsk skole - og hvilke konsekvenser dette har, kan ha og bør ha for vårt skolesystem.

Jocelyne har forsket på hvordan ansatte i barnehager og skoler arbeider for å se, inkludere og verdsette barn med minoritetsspråklig bakgrunn.

Nora bruker et skolelederperspektiv i sin masteroppgave om faktorer som kan være hemmende eller fremmende for gjennomføringen av Kompetanse for mangfold. 

Tuva og Åsmund undersøker korleis eit utval av lærarutdannarar i Noreg og USA forstår mangfald, og korleis dei operasjonaliserar denne forståinga i eigen profesjonsutøving.

Eli tar en master i barnehagepedagogikk og profesjonskompetanse. Hun forsker på hva begrepet kjærlighet kan tilføre det barnehagepedagogiske i «Kompetanse for mangfold».

Solfrid forsker på hvordan vi kan forbedre overgangen fra grunnskole til videregående skole for minoritetsspråklig ungdom i faresonen for å droppe ut. Hun skriver masteroppgave om muligheten til utvidet grunnskoleopplæring for ungdom med kort botid.  

Publikasjoner:

Burner, T., Nodeland, T. S. & Aamaas, Å. (in press). Critical perspectives on perceptions and practices of diversity in education. Nordic Journal of Comparative and International Education, 2(1).

Bjerknes, E.M. (2017). Hva mener kommunale ledere er en god måte å organisere innføringstilbudet for nyankomne elever i grunnskolen på? En kvalitativ studie om ledernes meninger om innføringstilbudet for nyankomne elever. Masteroppgave i pedagogikk og ledelse, Høgskolen i Sørøst-Norge.

Burner, T. & Carlsen, C. (2017). English instruction in introductory classes in Norway. I Kverndokken, K., Askeland, N. & Siljan, H. H. Kvalitet og kreativitet – ulike perspektiver på undervisning, s. 193-208. Bergen: Fagbokforlaget.

Aamaas, Å. & Duesund, K. (2016). Lærarutdanning i ei tid prega av mangfald. I Y. Bakken og V. Solbue (red.), Mangfold i skolen: fra politisk vilje til flerkulturell virkelighet? (s. 27-46). Bergen: Fagbokforlaget.

Burner, T. & Biseth, H. (2016). A critical analysis of an innovative approach: A case of diversity in Norwegian educationSAGE Open, p. 1-11, special issue on Innovative Teaching and Differential Instruction to Cater for Student Diversity. DOI: http://dx.doi.org10.1177/2158244016680689 

Burner, T. & Biseth, H. (2016). 'Competence for Diversity': Professional development among teachers in Norway. Presentation at the Comparative and International Education Society conference, March 6-10, Vancouver, Canada

Biseth, H. & Changezi, S. H. (2016). "Her har vi masse muligheter!" Evaluering av et samarbeidsprosjekt om utdanning for ungdom med kort botid i Norge: Samarbeid mellom Buskerud fylkeskommune/Åssiden videregående skole og Introduksjonssenteret i Drammen. Drammen: Høgskolen i Sørøst-Norge

Krogstad, K. (2016). Den flerkulturelle barnehagen - idé og realitet. I Y. Bakken og V. Solbue (red.), Mangfold i barnehagen: fra politisk vilje til flerkulturell virkelighet? (s. 27-47). Bergen: Fagbokforlaget. 

von Hof, J. M. (2016). Kompetanse for mangfold. "Barn er barn": En studie av anerkjennende praksiser i flerspråklige barnehager og skoler. Masteroppgave i pedagogikk - allmenn studieretning, Institutt for pedagogikk, Utdanningsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo

Kronikker:

Kompetanse for mangfold ved Tony Burner og Hein Lindquist (Drammens Tidende)

Biseth, H. & Changezi, S. H. (2016). "Det er ikke kidsa det er noe galt med, men skolesystemet!". Kronikk, forskning.no. Også publisert på nettsidene til HSN og Khrono