Informasjon til UH-sektoren om menneskerettigheter, medborgerskap og mangfold

Undervisningen som beskrives under er illustrerende for hvilken forskningskompetanse ansatte på HSN besitter.


Seminarer

Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap er hjem for en årlig seminarserie knyttet til medborgerskap, menneskerettigheter og mangfold i utdanning. Seminarserien bygger på det strategiske fokus ved fakultetets undervisnings- og forskningsaktivitet. Seminarserien i 2015-16 er den femte i rekken. Seminarene finner sted utvalgte onsdager mellom 13.30-15.30 på Papirbredden kunnskapspark i Drammen. 

Seminarene er åpne, og besøkes av forskere og lærere, «policy-makers», studenter og andre interesserte.
Seminarene organiseres av professor Audrey Osler og førsteamanuensis Lena Lybæk.

Studier

Grunnskolelærerutdanningene: Utdanning for flerkulturell kompetanse, menneskerettigheter og inkludering

Ved Campus Drammen legger vi vekt på å kvalifisere lærere for en flerkulturell skole i et samfunn som preges av mangfold og endring. Studentene lærer å forstå forskjellige uttrykk for mangfold (f. eks. etnisitet, kjønn, funksjonsevne og sosial bakgrunn) og se dem i politiske, kulturelle, juridiske og strukturelle perspektiver. Studentene skal utvikle evne til å anerkjenne, respektere og gi rom for ulike uttrykk for mangfold i klasserommet og i samfunnet, og evne til å skape et inkluderende læringsmiljø som legger til rette for den enkelte elevs læring og utvikling. Studentene lærer om menneskerettigheter og spesielt barns rettigheter i profesjonsetisk sammenheng. Gjennom refleksjon, kunnskap og forståelse for mangfold i samfunnet, i utdanning og i individet, skal studenten utvikle ferdigheter og holdninger som kan skape et godt grunnlag for god kommunikasjon med barn og foreldre. Dette innebærer et aktivt og bevisst arbeid for barnets rettigheter i skolen.


MSc in Human Rights and Multiculturalism

Dette er et tverrfaglig internasjonalt studie program som fokuserer på menneskerettigheter og flerkulturalitet på lokalt, nasjonalt, regional og internasjonalt nivå. Studiet er for studenter fra bachelorgrader innen ulike fagdisipliner. Det er også et masterprogram for studenter fra lærerutdanninger. Samfunnsfag(ene) danner felles utgangspunkt. Studiet foregår i sin helhet på engelsk. Kontaktperson er førsteamanuensis Lena Lybæk.

International Teacher Education for Primary Schools (ITEPS)

Gjennom dette programmet blir studenter utdannet til å være grunnskolelærere i internasjonale skoler. Studentene eksponeres for internasjonale temaer innen utdanning. I tillegg tilegner de seg kunnskap om hvordan elevers ulikheter påvirker læring og dermed undervisning. Dermed er kunnskap om mangfold av kulturer, religioner, språk, sosio-økonomiske og politiske elementer i samfunnet, samt demokratisk deltakelse viktige deler av utdanningen. Kontaktperson er studiekoordinator Lars Opdal.

Enkeltemner

Dette samlingsbaserte studiet er profesjonsrettet og skal gjøre profesjonsutøvere bedre rustet til arbeide med mennesker som er berørt av vold og overgrep i nære relasjoner. Menneskeretttigheter og profesjonsetikk utgjør halvparten av studiet. Sentralt i dette er spørsmålet om statens forpliktelse til å informere og undervise sine profesjonsutøvere i relevante menneskerettighets instrumenter, og i hvilken grad dette faktisk gjøres. Fokus rettes mot profesjoners autonomi, deres organisatoriske og lovmessige føringer, og hvorvidt menneskerettigheter eller profesjonsetikk er adekvate og relevante verktøy for å skape bevissthet om og motstand mot nære menneskerettslige krenkelser. Kontaktperson er førstelektor Runi Børresen.

  • Citizenship, etikk og samfunnsansvar

Emnet tilbys studenter i alle bachelorløp. Studiet har som formål å stimulere til refleksjon over problemstillinger knyttet til det å være borger av et moderne samfunn, og gir en innføring i sentrale problemstillinger i vitenskapsteori og -historie, filosofi og psykologi, kunst og litteratur,
teknologi, økonomi og menneskerettigheter. Studiet gir 10 studiepoeng. Studiet er utarbeidet av professor Tom Eide.