Hvordan forsker vi på innovasjon og entreprenørskap?

Fingre. Foto.

Forskergruppen velger hensiktsmessig forskningsdesign, teorifundament og metodikk tilpasset ulike problemstillingers karakter.


Gruppens medlemmer har inngående kompetanse innenfor kvalitativ metodikk (dybdeintervjuer, observasjoner/etnografi, induktive følgestudier/gioia) og kvantitativ metodikk (surveys, panelstudier og eksperimenter).