VIVANT Vestfold

Siden 2015 har våre forskere jobbet med innovasjonsprosjektet VIVANT Vestfold, som står for "Verktøy for Innovasjon i Varehandelssystemer i lys av IKEA-etableringen i Vestfold". Prosjektet avsluttes i 2019. Det overordnede målet med innovasjonsprosjektet er å øke attraksjonskraften til varehandelen i Vestfold.


VIVANT er også det latinske ordet for «leve» eller «levende». Prosjektet «VIVANT Vestfold» eller «Leve Vestfold» er kanskje patriotisk i navnet, men skal også utvikle kunnskap som flere byer og kommuner kan lære av.

VIVANT Vestfold er et kombinert innovasjonsprosjekt og forskningsprosjekt. Forskningen relaterer seg først og fremst til innovasjonstiltak med tilhørende effekt-testing i byene Tønsberg, Sandefjord og Larvik (og omegn).

Det overordnede formålet med VIVANT er å utvikle, implementere og evaluere en verktøykasse for innovasjon i varehandel. Med verktøykasse mener vi en samling verktøy som 1) støtter kommunenes plan- og reguleringsprosesser innenfor varehandelssystemet (varehandel, bolig, trafikk og infrastruktur), 2) støtter næringsforeninger, sentrumsforeninger, 3.partsaktører og klyngeorganisasjoner i innovasjonsaktiviteter som går på tvers av enkeltbedrifter og tradisjonelle sektorgrenser, og 3) støtter enkeltbedrifters, og spesielt små- og mellomstore bedrifters entreprenørskap.

I september 2012 ga daværende Miljøverndepartementet tillatelse til etablering av et IKEA varehus på grensen mellom Sandefjord og Larvik kommune med åpning i 2015/16. Til tross for at IKEA-etableringen ble utsatt valgte vi å tenke offensivt med hensyn til å se innovasjonsmuligheter på flere områder og nivå. Enkeltbedrifter må åpenbart forberede seg på økt konkurranse fra kjøpesentre, storhandelsområder og netthandel, og må utvikle seg for å lykkes med nyskapende tilrettelegging.

Gjennomførte tiltak i regi av VIVANT Vestfold

Innledningsvis i prosjektet ble det foretatt en kartlegging av bigbox etableringer for handel. Rapporten kan leses her: https://bibliotek.hbv.no/getfile.php/13118651-1391760150/bibliotek.hbv.no/Filer/Skriftserien/2014_1_pedersen.pdf

Høsten 2016 og våren 2017 ble nærmere 1500 kunder intervjuet om ulike handelsområders attraktivitet og opplevelser ved handel. Sammenlikninger er også gjort med handelsmønstre i netthandel. Studien ble gjennomført i Tønsberg, Sandefjord og Larvik og har bevisstgjort byene på mulige retninger og videre tiltak.

Høsten 2016 arrangerte prosjekt Vivant pop-up som byutviklingstiltak i Tønsberg sentrum. Pop-up’en bestod av 11 ulike tilbydere, som rigget opp og ned butikk-konsepter av en ukes varighet. Tiltaket ble dokumentert med følgeforskning og effekt-testing. Rapport kan leses her: ..\..\Vivant\Pop up\Vivant_Pop-up\Presentasjoner\Prosjektrapport_med_analyser_Pop-up_Tønsberg.pdf

Se omtale her: https://www.usn.no/aktuelt/nyhetsarkiv/pop-up-trenden-kommer-til-vestfold-article187087-7457.html

Våren 2018 var det Larvik sentrum sin tur og prosjekt VIVANT involverte studenter ved studiet i Økonomi og Ledelse med fordypning i innovasjon og entreprenørskap til å planlegge og gjennomføre et innovasjonstiltak i samarbeid med Larvik by og utvalgte sentrumsbutikker. Resultatet ble skøytebane-eventet «Sentrum på is» på Larvik torg sin skøytebane, i form av samarbeid mellom butikker, handelsforening og USN.

Se omtale her: https://www.usn.no/aktuelt/nyhetsarkiv/tok-eksamen-med-torgarrangement-article214082-7457.html

Basert på våre forskningserfaringer fra VIVANT skrev vi en kronikk om nødvendigheten av gode butikk-opplevelser, som kan leses på Forskning.no.

Innovative workshops om byutvikling

Hver vår arrangeres workshops for master og bachelorstudenter med temaet «byutvikling» der representanter fra sentrumsforeningene i Vestfold deltar. Med på laget har også Norgesgruppen vært, samt samarbeidsforskere fra AHO. Ved bruk av tjenestedesign-verktøy har student-gruppene designet opp fremtidens kunder ved bruk av verktøyet «personas» og skisset mulige innovasjonsmuligheter for sentrum i byene gjennom «customer journeys» og «touchpoint»-analyser. Hvordan arbeidet foregår kan du se i følgende filmsnutt: Tjenesteinnovasjon, personas og kundereise (video)