Lærerens muntlige profesjonsuttrykk

En viktig del av lærerens arbeid består av å bli sett, hørt og forstått i en utøvende relasjonell kommunikasjonspraksis gjennom språk, stemme, kropp, blikk og ansikt. Denne fagovergripende utøverkompetansen betegnes i dette prosjektet som lærerens muntlige profesjonsttrykk.


Prosjektet vil være viktig for å forstå hvordan profesjonelle muntlige ferdigheter utvikles, hvordan det påvirker læreres ledelse og arbeid i klasserommet og hvordan kommende lærere kan utnytte sitt personlige potensial som utdannere. Dette prosjektet utforsker læreren som handlende profesjonsutøver/utdanner og person. Selv om lærerens muntlige profesjonsttrykk (PO) framstår som en kjernekompetanse for lærerprofesjonen og en høyt spesialisert profesjonsferdighet, har lærerens muntlige profesjonsuttrykk hatt lite prioritet i lærerutdanningene både i Norge og internasjonalt, og kompetansefeltet er underforsket.

Prosjektet vil utvikle kompetanse og kunnskap innenfor fagfeltet muntlig profesjonsuttrykk i lærerprofesjonen, implementeringsstrategier knyttet til grunn- og videreutdanning, og bidra til utviklingen av nødvendig undervisningsmateriale for fagområdet. Dette er formulert i følgende forskningsspørsmål:

  1. Hvordan er muntlig profesjonsuttrykk beskrevet og vektlagt som en spesialisert ferdighet innenfor lærerprofesjonen i Norden?
  2. Hvilke delferdigheter og uttrykkselementer består lærerens muntlige profesjonsuttrykk av?
  3. Hvordan kan muntlig profesjonsuttrykk undervises, øves, veiledes og vurderes?

Prosjektet er et mixed methods forsknings- og utviklingsprosjekt med trekk av aksjonsforskning. Det empiriske materialet vil bl.a. bestå av offentlige dokumenter og læreplaner, kvantitative surveys, praksisvurderinger, refleksjonslogger, observasjoner, video, intervjuer og dokumenter fra felles kunnskapsrom.  Forskningsmetodologien er kontekstuell, og ulike praksisnære forskningsmetoder vil bli utprøvd. Materialet vil analyseres dels kvantitativt (SSPS), dels kvalitativt (dokumentanalyse, nVivo og InqScribe). Studiested og skole, studenter, profesjonsutøvere og lærerutdannere vil bidra både med det empiriske grunnlaget for forskningen, og i analysearbeid og utvikling. Resultatet vil publiseres som forskningsartikler og undervisningsressurser, men også som undervisningsmateriale, vurderingskriterier og læringsutbyttebeskrivelser for alle nivåer i GLU.