Det kvalitative delprosjektet

Delprosjektet er forankret ved USN.


Delstudiens utgangspunkt er at man har for lite kunnskap om hvordan personer med samtidig psykisk helse- og rusutfordringer opplever inkludering, tilhørighet og deltakelse. Vi har også liten kunnskap om hvordan ansatte jobber med personer med samtidig psykisk helse- og rusutfordringer, erfaringer for å fremme inkludering, tilhørighet og deltakelse for målgruppen. Doktorgradsprosjektet har et samarbeidsbasert forskningsdesign med bruk av kvalitative metoder.

Målet med denne studien er å utvikle forskningsbasert kunnskap om hvilke erfaringer beboere med samtidig psykisk helse- og rusutfordringer har med sosial inkludering, tilhørighet og deltakelse. Både i boligen og ut mot lokalsamfunnet, og hva de mener fremmer og/eller hindrer dette. Prosjektet skal i tillegg gi kunnskap om hva som hindrer og/eller fremmer ansatte i å fremme sosial inkludering, tilhørighet og deltakelse for målgruppen, både når det kommer til boligen og lokalsamfunnet. Det har blitt gjennomført datainnsamling som planlagt i 2018. Den første artikkelen i doktorgradsprosjektet vil omhandle beboere og ansattes erfaringer med tilhørighet, og forventes publisert i 2019.

 

Deltakere i prosjektet